Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, μέσω του Προγράμματος ΑΓΟ, συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Europe in Action» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητισμός για Όλους (TAFISA), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα υλοποιεί μια εξειδικευμένη προσέγγιση για την αναβάθμιση των βασικών τοπικών πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού βάσης και τη δημιουργία εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω πολιτικών.

Μέσω της έρευνας και της ανάλυσης των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ, τα βασικά τους σημεία θα ταυτοποιηθούν, θα διαμορφωθούν και θα διοχετευθούν στους εταίρους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση και εφαρμογή των  εθνικών και τοπικών πολιτικών σχετικών με τον αθλητισμό βάσης.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η 10η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Europe in Action, η οποία ήταν ολοήμερη με συμμετοχή από τους 9 οργανισμούς εταίρους του προγράμματος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ως εκπρόσωποι του ΚΟΑ η Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ, Προιστάμενη Μαζικού Αθλητισμού, και ο Νικόλας Δημητρίου, Λειτουργός ΚΟΑ.

Η διαδικτυακή συνάντηση ήταν χωρισμένη σε 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα επικεντρώθηκε σε ενημέρωση από τους εταίρους σε σχέση με την πορεία και την παρούσα κατάσταση του προγράμματος, καθώς επίσης και ενημέρωση για την εφαρμογή της διαδικτυακής πλατφόρμας συλλογής «Καλών Πρακτικών», η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης με την καθοδήγηση εξωτερικού πρακτορείου.

Η δεύτερη ενότητα επικεντρώθηκε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των 13 μη τυπικών εκπαιδευτικών ενοτήτων, για τα οποία αναμένεται πιλοτική υλοποίηση κατά τη διάρκεια του 2022.

Η τρίτη και τελική ενότητα εστιάστηκε στις προσεγγίσεις, αναφορικά με τον αθλητισμό βάσης, των περιφερειακών κρατών  που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και στις επερχόμενες εκδηλώσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα το επόμενο έτος.

Στο τρίτο και τελευταίο έτος του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν πολλές δράσεις, που θα συμπεριλαμβανουν την έναρξη της λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας, την πιλοτική υλοποίηση εκπαιδευτικών ενοτήτων μέσω εκπαιδευτικών εργαστηρίων, τη διεξαγωγή συνεδρίου του προγράμματος και τη διεξαγωγή εκδηλώσεων στο πλαίσιο του παγκόσμιου συνεδρίου της TAFISA τον Ιούνιο 2022 στη Σλοβενία.

Μάθετε περισσότερα το πρόγραμμα στο  https://www.europe-in-action.org/.

Final Virtual Meeting of 2021 for Europe in Action Partners

On 6 December, TAFISA hosted a full day virtual Europe in Action project partner meeting which was attended by all nine partner organisations. This was the 10th partner meeting of the project and the 7th of 2021. The meeting was split across the full day via three sessions. Session one focused on an update from the partners, the project status and an update on the capacity building platform which is in the development stage under the guidance of an external agency. Session two focused on the design and development of the 13 non-formal Educational Modules, some of which are going to be piloted in 2022. And session three focused on the regional approach of the project and the upcoming multiplier sport events which will be rolled out next year.

The third and final year of the project will kick-off in a couple of weeks’ time and it is going to be full of project activities, from the launch of a capacity building platform, the piloting of educational modules through capacity building workshops, hosting of a project conference for European stakeholders, hosting of a physical event alongside the TAFISA World Congress in June 2022 in Slovenia, and more!

Check out the project website for more information on Europe in Action and stay tuned for updates – https://www.europe-in-action.org/.

Στην 9η συνάντηση εταίρων του Προγράμματος Europe in Action που έγινε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, όπου συμμετείχαν η Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ, Προιστάμενη Μαζικού Αθλητισμού, και ο Νικόλας Δημητρίου, Λειτουργός ΚΟΑ, συζητήθηκε η πρόοδος του προγράμματος, με έμφαση στην ανάπτυξη των 13 μη τυπικών Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και ο σχεδιασμός της Πλατφόρμας Ανάπτυξης Ικανοτήτων που θα ξεκινήσει το 2022.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και συζητήθηκε η ανάπτυξη των έξι Εκπαιδευτικών Ενοτήτων ως ακολούθως:

 • Ενεργές πόλεις
 • Οικονομικός αντίκτυπος και πόροι
 • Ισότητα των φύλων, Ειρήνη, Ανάπτυξη & Συνεργασία
 • Παιχνίδι και Επάρκεια Φυσικής Αγωγής
 • Κοινωνική Ένταξη

Οι πιο πάνω ενότητες αποτελούν βασικό εργαλείο για την διαμόρφωση της πλατφόρμας «Europe in Action» και με την ολοκλήρωση και των δεκατριών Ενοτήτων, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη του Κινήματος Αθλητισμός για Όλους. Στις ενότητες αυτές θα έχουν πρόσβαση όλες οι χώρες μέλη του Προγράμματος Αθλητισμός για Όλους και θα παραχωρείται δωρεάν σε όλους.

Οι Ενότητες θα αποτελέσουν εργαλείο για ανάπτυξη ιδεών και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, αλλά θα είναι και πηγή ενδυνάμωσης για όλες τις χώρες μέλη του Προγράμματος Αθλητισμός για Όλους. Στην πλατφόρμα θα δίνεται η ευκαιρία στις χώρες μέλη να καταθέτουν τις καλές πρακτικές και τεχνογνωσία με στόχο την ανάπτυξη του Μαζικού Αθλητισμού. Οι Ενότητες θα εφαρμοστούν πιλοτικά μέσω ειδικά σχεδιασμένων εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν το 2022. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι εταίροι του έργου θα συναντηθούν ξανά τον Δεκέμβριο, για να προγραμματίσουν το τελευταίο έτος του έργου. Μάθετε περισσότερα το πρόγραμμα στο  https://www.europe-in-action.org/.

TAFISA hosts 9th Europe in Action Project Partner Meeting

On Wednesday 27 October 2021, the Europe in Action partners once again came together virtually to discuss the progress of the project, focusing on the development of the 13 non-formal Educational Modules and the design of the Capacity Building Platform which be launched in 2022.

Six Educational Modules have been constructed so far: Active Cities, Economic Impact & Resources, Gender Equity, Peace, Development & Partnership, Play & Physical Literacy and Social Inclusion. Once all thirteen Modules are complete, the Europe in Action Capacity Building Platform will go live for members of the Sport for All Movement to explore! The Modules will be a free, accessible resource for all members of the Sport for All Movement.

The Modules will not only serve as a tool for the community to learn, develop ideas and exchange knowledge and experiences, but also as a source of empowerment for all stakeholders from all levels and sectors of the Movement. Each module will provide an overview of the global state of play, practical knowledge and know-how to better succeed at promoting Sport for All and the multitude of societal benefits it brings, relevant case studies and good practices, useful resources and more. The Modules will be piloted through specially designed workshops to be held in 2022 – stayed tuned for your chance to participate!

The project partners will meet again in December, hopefully in person, to plan for the final year of the project. Find out more about Europe in Action here – https://www.europe-in-action.org/.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και το Πρόγραμμα Αθλητισμός Για Όλους συμμετέχουν ως μέτοχοι στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Europe in Action» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητισμός για Όλους (TAFISA).

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα αναλαμβάνει μια πρωτοποριακή και εξειδικευμένη προσέγγιση για την αναβάθμιση των βασικών τοπικών πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού βάσης και τη δημιουργία εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω πολιτικών.

Μέσω της έρευνας και της ανάλυσης των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ, τα βασικά τους σημεία θα ταυτοποιηθούν, θα διαμορφωθούν και θα διοχετευθούν στους μετόχους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση και εφαρμογή των  εθνικών και τοπικών πολιτικών σχετικών με τον αθλητισμό βάσης.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέσω του Προγράμματος, για την μεταφορά των πολιτικών αυτών από τη  θεωρεία στην πρακτική  εφαρμογή περιλαμβάνει:

 1. Τη συλλογή πολιτικών αθλητισμού βάσης
 2. Το συντονισμό για τη δημιουργία των πακέτων των βασικών σημείων των πολιτικών αθλητισμού βάσης και τη δημιουργία εργαλείων για την εκπαίδευση των διαφόρων μετόχων στο πεδίο του αθλητισμού βάσης
 3. Τη διεξαγωγή συνεδρίων για τη διοχέτευση των πακέτων βασικών σημείων και της παρουσίασης των καλών πρακτικών

Το Πρόγραμμα θα έχει διάρκεια από τον Ιανουάριο 2020 μέχρι και το Δεκέμβριο 2022 και πραγματοποιείται με τη συνεργασία 8 διαφορετικών οντοτήτων, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς τομείς της τοπικής κυβέρνησης, του αθλητικού τομέα, της έρευνας και του πανεπιστημιακού χώρου:

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, Κύπρος

Οργανισμός Αθλητισμός για Όλους, Σερβία

Κέντρο Γνώσης Αθλητισμού, Ολλανδία

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελλάδα

Υπουργείο Αθλητισμού, Πολωνία

Ινστιτούτο Αθλητισμού και Νεολαίας, Πορτογαλία

Ένωση Αθλητισμού, Σλοβενία

Ομοσπονδία Αθλητισμός για Όλους, Τουρκία

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από κονδύλια του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο  http://www.tafisa.org/Erasmus/Europe_in_Action .

THE PROJECT

Europe in Action undertakes an innovative and specialised approach to transfer fundamental and topical European key policy areas in the field of grassroots sport into priorities for practical action.  The research and analysis of existing EU policy will enable key themes to be extrapolated and formed in a way which allows streamlining into the agenda of stakeholders responsible for national and local policy and practical implementation.

The process of transferring theory into practical action will encompass the following elements:

Lobbying

Knowledge creation and sharing of key European policy areas (“themes”). An analysis of existing European grassroots sport policy will lead to the sharing of specific themes which require attention in Europe, these may include: Gender Equality, Social Inclusion, Cultural, Heritage & Diversity, Economic Impact & Resources, Health & Well-being, Environment, Education, etc.).

Coordinating

Educational Modules developed based upon key themes which will be piloted throughout the 3-year project but then offered across Europe thereafter as a tool to educate key stakeholders in the field of grassroots sport.

Networking

Grassroots sport conferences in two different regions in Europe to invite key stakeholders for networking, knowledge sharing and the presentation of best practices, across Europe and region-specific.

EUROPE IN ACTION’S MISSION

Europe is facing increasing challenges in terms of widespread physical inactivity which negatively impacts all corners of society. The Eurobarometer survey shows that during the last 10 years the proportion of those who never exercise or play sport has increased from 39% to 46%. Stakeholders from the European Sport for All Movement have placed emphasis on challenging this worrying trend however there remains a need for further action.

Europe in Action will promote participation in sport and physical activity through providing analytic, educational and know-how activities all over Europe which transfer existing key policies into practical action. Europe in Action aims to guide local and national stakeholders during the implementation of practical actions, focusing on identified key policy areas to achieve the success of a more active society. This will be possible due to two conferences and three “Active Meetings” which offer an opportunity to bring together Sport for All actors for knowledge and experience sharing as well as the presentation of case studies and good practice. The five events will also provide a pivotal moment for the project partners to present on the project results, including the regional analyses of the Sport for All Movement.

For more information visit http://www.tafisa.org/Erasmus/Europe_in_Action .

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και ειδικότερα το Πρόγραμμα Αθλητισμός Για Όλους συμμετέχουν πρώτη φορά ως μέτοχοι στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Άθληση και Υγεία.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Άθληση – Υγεία αποτελεί ένα από τα εννέα προγράμματα τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της υγείας.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι ο εντοπισμός και η ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών για την προαγωγή της υγείας μέσω του Αθλητισμού Για Όλους σε τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αποσκοπεί στην:

 • Προώθηση των ωφελημάτων υγείας τα οποία προσφέρει η ενασχόληση με την  άθληση και την φυσική δραστηριότητα.
 • Ενθάρρυνση των πολιτών για συμμετοχή στην άθληση ως κανονική δραστηριότητα.
 • Διάδοση των αξιών της άθλησης σαν μέρος ενός ενεργού τρόπου ζωής και των ωφελημάτων της για την υγεία των ατόμων.
 • Δημιουργία δικτύου με σκοπό τον εντοπισμό και την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών (ανταλλαγή γνώσης, εμπειριών, πηγών με σκοπό τη δημιουργία συμπράξεων και εκτεταμένων και ανθεκτικών συνεργασιών)
 • Να καθιερώσει τη Μέρα Άθλησης στις συμμετέχοντες γεωγραφικές περιοχές.

Το Ευρωπαικό Πρόγραμμα Άθληση και Υγεία έχει διάρκεια από τις 15 Δεκεμβρίου 2009 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011 και πραγματοποιείται με τη συνεργασία 6 διαφορετικών οντοτήτων από 5 κράτη- μέλη της Ε.Ε., οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς τομείς της τοπικής κυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών, του αθλητικού τομέα, της έρευνας και του πανεπιστημιακού χώρου:

 • Επαρχιακό Συμβούλιο Βαρκελώνης, Ισπανία (Diputacio de Barcelona (Spain) – Επικεφαλής προγράμματος
 • Δημαρχείο Μπέλφαστ – Ηνωμένο Βασίλειο (Belfast City Council)
 • Πανεπιστήμιο Καστίλης – Ισπανία (University of Castilla la Mancha, Research Group of sport facilities and organization management)
 • Ένωση Αθλητικών Ομοσπονδιών Βουδαπέστης – Ουγγαρία (Budapest Association of Sports Federation)
 • Azienda USL della Valle d’Aosta (Italy) / (AOST)
 • Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Το Project έχει οργανωθεί σε 5 πακέτα εργασίας (workpackagesWP):

 • WP1: Καθορισμός της μεθοδολογίας των καλύτερων πρακτικών για την προαγωγή της υγείας μέσω του προγράμματος Αθλητισμού Για Όλους σε τοπικό επίπεδο.
 • WP2: Εντοπισμός και συλλογή των καλύτερων πρακτικών
 • WP3: Οργάνωση των ενεργειών ενημέρωσης για το πρόγραμμα σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο
 • WP4: Διατήρηση του Project
 • WP5: Διαχείριση, συντονισμός και αξιολόγηση του project

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Συναντήσεις Μετέχοντων
ΚΥΠΡΟΣ (28 – 29 Ιανουαρίου 2010)
ΜΠΕΛΦΑΣΤ (29-30 Απριλίου 2010)
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (Φεβρουάριος 2011)
Ανοιχτό Σεμινάριο
Βαρκελώνη (Φεβρουάριος 2011)
Θεωρητικές Δραστηριότητες Ενημέρωσης
Διάλεξη: Προαγωγή της Υγείας μέσω της Άθλησης για ενήλικα άτομα
Διάλεξη: Προαγωγή της Υγείας μέσω της Άθλησης για παιδιά
Πραγματικές Δραστηριότητες Ενημέρωσης
Ημέρα Άθλησης – 6 Ιουνίου 2010

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος Europe in Action πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην συνάντηση οι εταίροι παρείχαν ενημέρωση για τις εργασίες που πραγματοποίησαν και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα της πορείας του Προγράμματος.

Επίσης καθορίστηκαν οι επόμενοι στόχοι καθώς και χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών των εταίρων.

Λόγω των μέτρων που λαμβάνονται παγκόσμιο επίπεδο για καταπολέμηση της πανδημίας το προγραμματισμένο συνέδριο αναβλήθηκε με στόχο να πραγματοποιηθεί  μαζί με τα 7α TAFISA World Sport for All Games, στην Λισαβώνα, Πορτογαλία , από τις 18 μέχρι τις 24 Ιουνίου 2021. Οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες συναντήσεις μέσω τηλεδιασκέψεων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.tafisa.org/news/EuropeInAction2ndZoomMeeting

2nd Europe in Action Project Partner Meeting Held on Zoom

On Wednesday 16th September, TAFISA hosted the second meeting of the Europe in Action project online via Zoom. Launched in January this year and co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Europe in Action is undertaking an innovative and specialised approach to transfer fundamental and topical European key policy areas in the field of grassroots sport into priorities for practical action.

This meeting was attended by eight out of nine project partner organisations and provided an opportunity for the partners to update each other on the work completed so far as well as discuss any concerns that have arisen within the project. Milestones and next steps were discussed to align with the overall roadmap of the project.

Due to the COVID-19 pandemic, the project partner meeting and official opening conference of the project have been postponed to coincide with the new date of the 7th TAFISA World Sport for All Games, to be held in Lisbon, Portugal, 18th to 24th June 2021. Up until it is once again safe to travel, the project partners are committed to meet virtually to ensure the continuation of all activities associated with the Europe in Action project with the next virtual meeting scheduled for November.

The Europe in Action webpage is under construction – watch this space for the re-launch coming soon!

Η τρίτη συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος Europe in Action πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην συνάντηση οι εταίροι παρείχαν ενημέρωση την πρόοδο της διεξαγωγής έρευνας μέσω του Προγράμματος καθώς και πληροφορίες για την συλλογή και δημιουργία βάσης δεδομένων καλών πρακτικών.

Επίσης καθορίστηκε η προσέγγιση των επόμενων πακέτων εργασίας του Προγράμματος καθώς και χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών των εταίρων.

Λόγω των μέτρων που λαμβάνονται παγκόσμια για καταπολέμηση της πανδημίας οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες συναντήσεις μέσω τηλεδιασκέψεων.

Η τέταρτη διαδικτυακή συνάντηση του Προγράμματος Europe in Action πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2021.

Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε η πορεία και η πρόοδος του Προγράμματος και καθορίστηκαν οι επόμενοι στόχοι για την δεύτερη χρονιά λειτουργίας του.

Κατά την πρώτη χρονιά του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση των εθνικών αθλητικών πολιτικών με στόχο την κατανόηση των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά τους στην πράξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση της συλλογής καλών πρακτικών με στόχο την διάδοση τους ανάμεσα στους διάφορους οργανισμούς Μαζικού Αθλητισμού.

Σημαντικές Ευρωπαϊκές πολιτικές καθώς και καλές πρακτικές βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://europe-in-action.org.

Το 2021 είναι σημαντικό για την  εξέλιξη του Προγράμματος καθώς οι εταίροι μέσω των στοιχείων που συνέλεξαν το 2020 θα αναπτύξουν εκπαιδευτικά θέματα βασισμένα στα κύρια ευρήματα.

Τα εκπαιδευτικά θέματα θα σχεδιαστούν με την μορφή της μη τυπικής μάθησης για υποστήριξη αθλητικών οργανισμών με στόχο την προώθηση του μαζικού αθλητισμού και θα παρουσιαστούν σε τρεις περιφερειακές συναντήσεις.

Λόγω της πανδημίας οι εταίροι του θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις καθώς και την διεξαγωγή των εργασιών του Προγράμματος μέχρι να καταστούν εφικτές οι δια ζώσης συναντήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.tafisa.org/news/EuropeInActionRoadmap2021

Europe in Action: Roadmap for 2021!

On Friday 12th February TAFISA hosted the fourth Europe in Action project partner meeting via Zoom, bringing together all nine project partners for the first time in 2021! This was an exciting opportunity to discuss the progress of the project so far as well as map out key milestones for the year ahead.

In its first year, the co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union Europe in Action project undertook a Europe-wide mapping of national sport policies and key deliverables to understand how European sport policies are being transferred into practical action on the national and regional/local level. Alongside the mapping, the first phase of Good Practice collection commenced to provide an opportunity for European Sport for All stakeholders to learn from the successes of others. Key European policies and Good Practices can be found on the project webpage which is updated regularly – http://europe-in-action.org

2021 marks a very exciting year for the project as the partners are now building from the data gathered in 2020 to develop educational modules based on key themes evidenced in the mapping of key deliverables. The key themes selected are as follows:

All educational modules will be designed to fill an existing gap in terms of non-formal education, support sport organisations in the implementation of programmes and events and promote HEPA and Sport for All throughout Europe. The educational modules will be piloted within the Europe in Action project through three regional Active Meetings. Stay tuned for more information!

Despite the ongoing COVID-19 pandemic, the project partners are committed to the continuation of all activities associated with the project. TAFISA and the project partners will continue to meet virtually until international travel is safe with the next meeting scheduled for March 2021.

Την Τετάρτη 31 Μαρτίου, η TAFISA φιλοξένησε την πέμπτη συνάντηση εταίρων του έργου Europe in Action μέσω του Zoom, η οποία συγκέντρωσε και τους εννέα συνεργάτες του έργου. Η συνάντηση προσέφερε στους εταίρους την ευκαιρία να ενημερώσουν ο ένας τον άλλον για την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την τελευταία συνάντηση Europe in Action, εκτός από τη συζήτηση των έργων στα επόμενα βήματα.

Τα πρώτα βήματα Europe in Action, συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν σκοπό να χαρτογραφήσουν τις εθνικές πολιτικές και τα τοπικά παραδοτέα στην Ευρώπη που σχετίζονται με τον αθλητισμό της βάσης με σκοπό να κατανοήσουν πώς οι ευρωπαϊκές αθλητικές πολιτικές μεταφέρονται σε πρακτική δράση. Αυτό το στάδιο έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η συλλογή πρακτικών δράσεων θα παραμείνει σε εξέλιξη καθ ‘όλη τη διάρκεια του έργου για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα είναι ενημερωμένη με τις ορθές πρακτικές στην Ευρώπη. Οι βασικές ευρωπαϊκές πολιτικές και ορθές πρακτικές βρίσκονται στην ιστοσελίδα του έργου που ενημερώνεται τακτικά – http://europe-in-action.org . Το πρόγραμμα έχει πλέον ξεκινήσει τα επόμενα δύο στάδια του έργου: Ο Σχεδιασμός, η Ανάπτυξη και η Πιλοτική Εκπαιδευτική Ενότητα και η Ανάπτυξη Περιφερειακών Προσεγγίσεων.

Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες αναπτύσσονται επί του παρόντος σύμφωνα με τα βασικά θέματα προτεραιότητας που προσδιορίζονται στο πρώτο στάδιο του έργου, και επιδιώκουν να ενδυναμώσουν τους υπαλλήλους και τους εθελοντές του αθλητισμού βάσης, παρέχοντάς τους πρακτικές γνώσεις για να επιτύχουν καλύτερα στην προώθηση του HEPA και του Sport for All. Οι ενότητες θα δοκιμαστούν μέσω τριών περιφερειακών ενεργών συναντήσεων που θα συγκεντρώνουν συμμετέχοντες από διάφορες περιοχές της ΕΕ, κράτη μέλη, επαγγελματικό περιβάλλον και εθελοντές.

Η ανάπτυξη περιφερειακών προσεγγίσεων επιδιώκει να αναπτύξει μια σαφέστερη κατανόηση των πέντε γεωγραφικών περιοχών στην Ευρώπη και να παράσχει βοήθεια στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων. Η TAFISA και οι εταίροι βρίσκονται στα προκαταρκτικά στάδια αυτής της διαδικασίας καθώς ξεκίνησε η παραγωγή των εκθέσεων που συνοψίζουν τις εθνικές πολιτικές, τα τοπικά παραδοτέα και τις καλές πρακτικές για κάθε γεωγραφική περιοχή.

Ακόμη και με τη συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, οι εταίροι του έργου παραμένουν πλήρως αφοσιωμένοι στη συνέχιση των δράσεων. Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2021.

5th  Europe in Action project partner meeting

On Wednesday 31 March TAFISA hosted the fifth Europe in Action project partner meeting via Zoom which brought all nine project partners together. The meeting offered the chance for partners to update one another on the progress made since the last Europe in Action meeting, in addition to discussing the projects next steps.

The first steps of Europe in Action, co-funded Erasmus+ Programme of the European Union, looked to map the national policies and local deliverables in Europe related to grassroots sport with the aim to understand how European sport policies are transferred into practical action. This stage has now been finalised. However, the collection of practical actions will remain on-going throughout the project to ensure Europe in Action is up to date with Good Practices in Europe. The key European policies and Good Practices can be found on the project webpage which is updated regularly – http://europe-in-action.org. Europe in Action has now commenced the next two stages of the project: The Design, Development and Piloting of Educational Modules, and the Development of Regional Approaches.

The Educational Modules are currently being developed in accordance with the key priority themes identified in the project’s first stage, and look to empower grassroots sport employees and volunteers by providing them with practical knowledge to better succeed at promoting HEPA and Sport for All. The modules will be piloted through three regional Active Meetings that will bring together participants from various EU regions, member states, professional environment and volunteer sectors.

The Development of Regional Approaches looks to develop a clearer understanding of the five geographical regions in Europe and provide assistance in planning, implementing and monitoring grassroots sports programmes and events. TAFISA and partners are in the preliminary stages of this process as the production of the reports that summarise the national policies, local deliverables and good practices for each geographical region has started.

Even with the ongoing COVID-19 pandemic, the project partners remain fully dedicated to the continuation of all Europe in Action activities, including meeting virtually until international travel is permitted and safe to do so. The next meeting is scheduled for May 2021.

Την Τετάρτη 12 Μαΐου, η TAFISA φιλοξένησε την έκτη συνάντηση εταίρων του ευρωπαικού προγράμματος Europe in Action, η οποία συγκέντρωσε και τους εννέα εταίρους για να συζητήσουν την πρόοδο του έργου μέχρι στιγμής και να χαρτογραφήσουν τα επόμενα βήματα. Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για το έργο καθώς μπαίνει στο μισό του σημείο της τριετούς χρηματοδότησής του.

Οι εταίροι του έργου βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης 13 μη τυπικών εκπαιδευτικών ενοτήτων σύμφωνα με τα βασικά θέματα προτεραιότητας που προσδιορίζονται στα πρώτα στάδια εργασίας του έργου. Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες αναπτύσσονται για την ενδυνάμωση των υπαλλήλων και των εθελοντών του αθλητισμού βάσης, παρέχοντάς τους πρακτικές γνώσεις για την καλύτερη επιτυχία στην προώθηση του HEPA και του Sport for All σε όλη την Ευρώπη. Οι ενότητες δεν θα καλύψουν μόνο ένα κενό που υπάρχει όσον αφορά τη μη τυπική εκπαίδευση, αλλά θα εκπαιδεύσουν τους αθλητικούς ηγέτες και θα υποστηρίξουν τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς στην εφαρμογή προγραμμάτων και εκδηλώσεων.

Οι εταίροι του έργου ετοιμάζονται να δοκιμάσουν τις ενότητες μέσω περιφερειακών σεμιναρίων, «Active Meetings». Αυτές οι συναντήσεις θα φέρουν σε επαφή συμμετέχοντες από διάφορες περιοχές της ΕΕ, κράτη μέλη, επαγγελματικά περιβάλλοντα και τομείς – ειδικά στοχεύοντας σε ενδιαφερόμενους φορείς από διάφορα επίπεδα και τομείς για να προωθήσουν τη δημιουργία διατομεακής συνεργασίας και συμμαχιών στον ευρωπαϊκό και εθνικό αθλητισμό για όλους . Κάθε συνάντηση θα παρέχει ένα μαθησιοκεντρικό περιβάλλον και θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δικτυωθούν, να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, να μάθουν από καλές πρακτικές και να συζητήσουν επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Κίνημα Αθλητισμού.

Το έργο ολοκληρώνει επίσης την ολοκλήρωση πέντε περιφερειακών που είχαν σκοπό να συνοψίσουν τις εθνικές πολιτικές, τα τοπικά παραδοτέα και τις καλές πρακτικές που σχετίζονται με τις πέντε γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη (Βόρεια, Ανατολικά, Νότια, Δυτικά, Βαλκάνια και Τουρκία). Αυτή η δραστηριότητα παρείχε μια σαφή κατανόηση της μεταφοράς πολιτικής για πρακτική σε όλη την Ευρώπη, καθώς και μια επισκόπηση των αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων σε βάθος ανά περιοχή.

Το Europe in Action είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ένταξή της στο TAFISA World Sport for All Games που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 18-24 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το έργο Europe in Action βρίσκεται στο στάδιο όπου διάφορες φάσεις του πλησιάζουν στην ολοκλήρωση παράλληλα με την επικείμενη ένταξή του στα 7th TAFISA World Sport for All Games. Ακόμη και με τη συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, οι εταίροι του έργου έχουν δεσμευτεί πλήρως για τη συνέχιση των δράσεων σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών συναντήσεων και όταν επιτραπεί δια ζώσης. Η επόμενη συνάντηση εταίρων του έργου έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο του 2021.

6th Europe in Action Meeting Hosted by TAFISA

On Wednesday 12 May, TAFISA hosted the sixth Europe in Action virtual project partner meeting which brought together all nine partners to discuss the progress of the project so far and map out the next steps. This is a pivotal moment for the project as it enters its half-way point of its three year funding.

The project partners are in the process of developing 13 non-formal Educational Modules in accordance with the key priority themes identified in the first work stages of the project. The Educational Modules are being developed to empower grassroots sport employees and volunteers by providing them with practical knowledge to better succeed at promoting HEPA and Sport for All in their own settings across Europe. The modules will not only fill in a gap which exists in terms of non-formal education but also educate sport leaders and support local, national and international sport organisations in the implementation of programmes and events.

The project partners are preparing to pilot the Modules through regional seminars, ‘Active Meetings’. The Active Meetings will bring together participants from various EU regions, member states, professional environments and sectors – specifically targeting stakeholders from various levels and areas of focus to foster the creation of cross-sectorial cooperation and alliances in European and national Sport for All policy delivery. Each Active Meeting will provide a learning-centric environment and offer participants an opportunity to network, share their knowledge and experience, learn from good practices and discuss topical issues relevant to the European grassroots sport Movement.

The project is also finalising the completion of five regional reports that looked to summarise the national policies, local deliverables and good practices pertaining to the five geographical regions in Europe (North, East, South, West, Balkans & Turkey). This activity has provided a clear understanding of the transfer of policy to practice across Europe as well as an overview of grassroots sports programmes and events per region.

Europe in Action is happy to announce its inclusion at the TAFISA World Sport for All Games that will take place virtually between 18-24 of June this year. More information can be found here.

The Europe in Action project is at an exciting stage with various phases nearing completion alongside its imminent inclusion at the 7th TAFISA World Sport for All Games. Even with the ongoing COVID-19 pandemic, the project partners are fully committed to the continuation of all Europe in Action activities, including meeting virtual until international travel is permitted and safe to do so. The next project partner meeting is scheduled for July 2021.

Την Τετάρτη 7 Ιουλίου, η TAFISA φιλοξένησε την 7η συνάντηση εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος Europe in Action μέσω του Zoom. Αυτή η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στους εταίρους να συναντηθούν κατά τη διάρκεια ενός κεντρικού σημείου του έργου. Και οι 9 εταίροι παρευρέθηκαν και παρέμειναν αφοσιωμένοι και παρακινημένοι να εκπληρώσουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του έργου, ακόμη και με τη διακοπή που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19.

Επί του παρόντος, ο κύριος στόχος του έργου είναι να συνεχιστεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη 13 μη τυπικών εκπαιδευτικών ενοτήτων, οι οποίες θα δοκιμαστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 και στη συνέχεια θα προσφέρονται ως ένας δωρεάν και προσιτός πόρος για τον αθλητισμό για όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα καλύψουν ένα υφιστάμενο κενό όσον αφορά τη μη τυπική εκπαίδευση στον τομέα του αθλητισμού βάσης, θα εκπαιδεύσουν τους ηγέτες του αθλητισμού και θα προωθήσουν το HEPA και τον αθλητισμό για όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Παράλληλα με τις ενότητες, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συλλογή καλών πρακτικών σε σχέση με τα 13 θέματα, καθώς και συγκεκριμένες περιφερειακές προσεγγίσεις για καθεμία από τις 5 περιοχές για το σκοπό του έργου (Βόρεια Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Νότια Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη και τα Βαλκάνια + Τουρκία).

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εδώ – http://europe-in-action.org  – και να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων ορθών πρακτικών για να βρείτε χρήσιμους πόρους.

Με τη συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, οι εταίροι του έργου συνεχίζουν να συναντώνται διαδικτυακά για να διασφαλίσουν την ομαλή πρόοδο όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το έργο Europe in Action, με την επόμενη συνάντηση να προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2021.

7th Europe in Action Partner Meeting Hosted by TAFISA

On Wednesday 7 July, TAFISA hosted the 7th Europe in Action project partner meeting via Zoom. This meeting presented an opportunity for the partners to come together during a pivotal half-way point of the project. All 9 partners were in attendance and remain committed and motivated to fulfil the intended outputs of the project, even with the disruption occasioned by the COVID-19 pandemic.

Currently the main focus of the project is to continue with the design and development of 13 non-formal educational modules, which will be piloted throughout 2022 and thereafter offered as a free and accessible resource for Sport for All stakeholders. The educational modules will fill an existing gap in terms of non-formal education in the field of grassroots sport, educate sport leaders and promote HEPA and Sport for All across Europe and beyond.

Alongside the modules, a collection of good practices in relation to the 13 themes is ongoing as well as specific regional approaches for each of the 5 regions are created for the purpose of the project (Northern Europe, Eastern Europe, Southern Europe, Western Europe and the Balkans + Turkey).

You can access further information on the project here – http://europe-in-action.org – and access the good practices database to find helpful resources.

With the ongoing COVID-19 pandemic, the project partners are continuing to meet virtually to ensure a smooth progress of all activities associated with the Europe in Action project, with the next meeting planned for September 2021.

Την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου, η TAFISA φιλοξένησε την 8η συνάντηση εταίρων του project Europe in Action. Οι εταίροι συναντιούνται διαδικτυακά κάθε οκτώ εβδομάδες, γεγονός που είναι καθοριστικό για τη διαμόρφωση των πακέτων εργασίας και τις εξελίξεις στο πλαίσιο του project.

Ενόψει του γεγονότος ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του project έχει περάσει στο δεύτερο μισό, η ανάπτυξη του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τον συνεχή σχεδιασμό και βελτίωση των δεκατριών μη τυπικών εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα προσφερθούν ως δωρεάν και προσβάσιμο εργαλείο με όσους ασχολούνται με το κίνημα του μαζικού αθλητισμού. Κάθε ενότητα θα παρέχει πρακτικές γνώσεις για προώθηση της δια βίου άσκησης και του μαζικού αθλητισμού, καθώς και ενδυνάμωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών στο κίνημα Αθλητισμός για Όλους. Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα δοκιμαστούν μέσω ειδικών εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν το 2022.

Παράλληλα με τις Εκπαιδευτικές Ενότητες, οι εταίροι συλλέγουν καλές πρακτικές για την προώθηση μέσω μιας βάσης δεδομένων, η οποία είναι προσβάσιμη εδώ: https://www.europe-in-action.org/good-practices. Η Βάση Δεδομένων Καλών Πρακτικών συγκεντρώνει καινοτόμες δράσεις (καμπάνιες, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες, στρατηγικές κ.λπ.) οι οποίες είναι επιτυχημένες και μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες χώρες. Οι πρακτικές σχετίζονται με τα 13 θέματα που έχουν επιλεγεί για τη δημιουργία των εκπαιδευτικών ενοτήτων όπου η πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά θέμα είτε ανά περιοχή.

Οι εταίροι του έργου θα συναντηθούν ξανά τον Οκτώβριο για να ξεκινήσουν τον προγραμματισμό για την έναρξη των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων καθώς και τον χάρτη πορείας των δράσεων του έργου το 2022.

Μάθετε περισσότερα για το Europe in Action εδώ:  https://www.europe-in-action.org/

8th Europe in Action Project Partner Meeting

On Wednesday 1 September, TAFISA hosted the 8th Europe in Action project partner meeting. The partners have been meeting virtually every eight weeks which has provided pivotal moments for discussion regarding the various work packages and developments within the project.

Now past the half-way point, the project is in full swing with the ongoing design and development of thirteen non-formal educational modules which will be offered as a free and accessible tool for the Sport for All community. Each module will provide practical knowledge to better succeed at promoting HEPA and Sport for All, as well as empower all stakeholders across the Sport for All Movement. The Educational Modules will be piloted through specially designed workshops to be held in 2022 – stay tuned for your chance to participate.

Alongside the Educational Modules, the partners have been collecting good practices to promote via an outline database, accessible here: https://www.europe-in-action.org/good-practices. The Good Practice Database gathers innovative actions (campaigns, events, initiatives, strategies, etc.) which have been successful and can be transferred to other parts of the world. The practices are related to the 13 themes which have been selected to build the educational modules and you can access the practices either by theme or by region.

The project partners will meet again in October to start planning for the launch of the Educational Modules as well as roadmap the project’s events in 2022.

Find out more about Europe in Action here: https://www.europe-in-action.org/

Πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου η πρώτη συνάντηση του 2022 για το Project Europe in Action, στο οποίο ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού συμμετέχει ως εταίρος, με την Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ, Προιστάμενη Μαζικού Αθλητισμού και τον Νικόλα Δημητρίου, Λειτουργό ΚΟΑ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν η πρόοδος του project και τα βασικά ορόσημα για το υπόλοιπο αυτού του έτους, που είναι το τρίτο και τελευταίο έτος.

Οι εταίροι ενημερώθηκαν για την πρόοδο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των μη τυπικών εκπαιδευτικών ενοτήτων καθώς και της πλατφόρμας ανάπτυξης ικανοτήτων. Η Πλατφόρμα θα φιλοξενήσει τις δεκατρείς Εκπαιδευτικές Ενότητες μαζί με τη βάση δεδομένων Καλής Πρακτικής και τις βασικές Ευρωπαϊκές Πολιτικές και θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες.

Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες θα εφαρμοστούν πιλοτικά τους επόμενους έξι μήνες μέσω τριών περιφερειακών εργαστηρίων. Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία τον Απρίλιο (φιλοξενείται από το Γνωσιολογικό Κέντρο για τον Αθλητισμό και τη Φυσική Δραστηριότητα της Χάγης), ακολουθούμενη από τη δεύτερη πιλοτική εφαρμογή τον Μάιο, η οποία θα είναι εικονική (φιλοξενείται από την TAFISA) και τέλος η τρίτη πιλοτική εφαρμογή η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 27ου Παγκόσμιο Συνέδριο TAFISA στη Σλοβενία ​​τον Ιούνιο (φιλοξενείται από την Sports Union Slovenia).

Οι πιλοτικές εφαρμογές θα συγκεντρώσουν συμμετέχοντες από διάφορες περιφέρειες της ΕΕ, κράτη μέλη, επαγγελματικά περιβάλλοντα και τομείς – στοχεύοντας μέρη από διάφορα επίπεδα και τομείς για την προώθηση της δημιουργίας διατομεακής συνεργασίας και συνεργειών για τη διαμόρφωση πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αναφορικά με τον Αθλητισμό για Όλους.

Περισσότερα στο https://www.europe-in-action.org/

First Project Partner Meeting for Europe in Action in 2022!

On 16th of February, TAFISA hosted the first meeting of 2022 for the co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union Europe in Action project. This pivotal meeting was attended by all project partners and was held online via Zoom.

The meeting presented an exciting opportunity to discuss the progress of the project undertaken so far and to map out the key milestones for the rest of this year, which is the third and final year of the project. In this respect, partners were updated on the progress of the design and development of the non-formal Educational Modules as well as the Capacity Building Platform. The Platform will host the thirteen Educational Modules alongside the Good Practice database and key European Policies and will be launched in the coming months – stay tuned to find out more about how you can access and use the platform to boost HEPA and Sport for All throughout Europe.

In another exciting move, the Educational Modules will be piloted across the next six months through three regional seminars or ‘Active Meetings’. The first piloting will take place in the Netherlands in April (hosted by the Knowledge Center for Sport and Physical Activity), followed by the second piloting in May which will be virtual (hosted by TAFISA) and finally the third piloting will take place during the 27th TAFISA World Congress in Slovenia in June (hosted by Sports Union Slovenia). The piloting carries the ambition to bring together participants from various EU regions, member states, professional environments and sectors – specifically targeting stakeholders from various levels and areas of focus to foster the creation of cross-sectorial cooperation and alliances in European and national Sport for All policy delivery. Watch this space to find out how you can participate in the piloting of the Modules!

Despite the ongoing COVID-19 pandemic, the project partners remain fully dedicated to the continuation of all Europe in Action activities. The next virtual meeting will be held in April 2022 in anticipation of the launch of the Active Meetings.

Check out the project website for more information on Europe in Action and stay tuned for updates – https://www.europe-in-action.org/

Μέσα στα πλαίσια του Europe in Action Project στο οποίο συμμετέχει ο ΚΟΑ ως εταίρος, πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου 2022, στο Γνωσιολογικό Κέντρο για τον Αθλητισμό και τη Φυσική Δραστηριότητα στην Ολλανδία στην πόλη της Χάγης, την ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του αθλητισμού για το 2022, εργαστήριο των εταίρων για την εναρκτήρια πιλοτική εφαρμογή της Εκπαιδευτικής Ενότητας «Active Cities» .

Στο εργαστήριο, το οποίο διεξήχθη σε υβριδική μορφή και συγκέντρωσε συμμετέχοντες από περισσότερες από 42 χώρες, συμμετείχε με φυσική παρουσία  η προϊστάμενη του τμήματος Μαζικού Αθλητισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ , και διαδικτυακά ο λειτουργός του Οργανισμού Νικόλας Δημητρίου.

Ως μέρος του Project Europe in Action, έχουν αναπτυχθεί συνολικά 13 μη τυπικές Εκπαιδευτικές Ενότητες ως δωρεάν και προσβάσιμο εργαλείο για τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα ΑΓΟ. Κάθε ενότητα θα παρέχει πρακτικές γνώσεις για την καλύτερη επιτυχία στην προώθηση του HEPA και του ΑΓΟ, καθώς και για την ενδυνάμωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών στο Πρόγραμμα ΑΓΟ.

Από τις 13 ενότητες, η ενότητα «Ενεργές Πόλεις» (Active Cities)  εφαρμόστηκε πιλοτικά μέσω αυτής της πρώτης συνάντησης, συγκεντρώνοντας συμμετέχοντες από διάφορες περιφέρειες της ΕΕ, κράτη μέλη, επαγγελματικά περιβάλλοντα και τομείς –για την προώθηση της δημιουργίας διατομεακής συνεργασίας και συνεργειών με σκοπό την ευρωπαϊκή και εθνική υλοποίηση της πολιτικής για το Μαζικό Αθλητισμό και το ΑΓΟ.

Το βίντεο του εργαστηρίου είναι διαθέσιμο στο YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ypF3vmkKS1s

Το εργαστήριο συντόνισαν η  Dorien Dijk και ηJacqueline Kronenburg, διευθύντριες του Γνωσιολογικού Κέντρου για τον Αθλητισμό και τη Φυσική Δραστηριότητα της Χάγης. Βασικοί ομιλητές ήταν η Krista Schofield, επικεφαλής του project «Hague, European Sport Capital 2022», ο Paulo Rocha, του Πορτογαλικού Ινστιτούτου Αθλητισμού και Νεολαίας, με διαδραστική παρουσίαση, σχετικά με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της αστικοποίησης, τη σημασία του περιβάλλοντος της πόλης και τη στρατηγική για το Active City.

Επίσης στο εργαστήριο απεύθυναν ομιλίες ο Peter van Veen, Director Sport, Πόλη της Χάγης, ο Michael Serneels, Ανώτερος Σύμβουλος Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Πρωτοβουλία SHARE, η Wendeline van Lier, Υπεύθυνη Στρατηγικής Πολιτικής της Δήμου του Ρότερνταμ και η Sanne de Vries, Διευθύντρια Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης καινοτομίας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένης Επιστήμης της Χάγης

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.europe-in-action.org/

[Europe in Action] Inaugural piloting of an Educational Module – Watch the Replay!

On 20th April, Knowledge Centre for Sport & Physical Activity Netherlands hosted the inaugural piloting of an Educational Module in The Hague – the European capital of sport.

As part of Europe in Action Project, a total of 13 non-formal Educational Modules have been developed as a free and accessible tool for the Sport for All community. Each module will provide practical knowledge to better succeed at promoting HEPA and Sport for All as well as empower all stakeholders across the Sport for All Movement.

Of the 13 modules, “Active Cities” was piloted through this first ‘Active Meeting’, bringing together participants from various EU regions, member states, professional environments and sectors–specifically targeting stakeholders from various levels and status to foster the creation of cross-sectorial cooperation and alliances in European and national Sport for All policy delivery.

The event was free for everyone and proceeded through a hybrid format, using either zoom or in person attendance, and managed to gather participants from over 42 countries.

Watch the video replay below or on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ypF3vmkKS1s

Moderated by Dorien Dijk and Jacqueline Kronenburg, Knowledge Centre for Sport & Physical Activity, Netherlands, the morning session started off with an opening word from Krista Schofield, project leader of The Hague, European Sport Capital 2022.

The opening was followed by a keynote from Paulo Rocha, Europe in Action project partner representing the Portuguese Institute of Sport and Youth. He led an interactive session, sharing key insights on opportunities and challenges of Urbanization, significance of the city setting, then further exploring into Active City strategy.

Workshop speakers:

The Hague, European Capital of Sports 2022 – Peter van Veen, Director Sport, City of The Hague

EU Sport Policy – Michael Serneels, Senior Policy Advisor, European Commission/SHARE Initiative

Rotterdam on its way to ‘Global Active City’ – Wendeline van Lier, Strategic Policy Officer, City of Rotterdam

Active Design and the Role of Technology -Sanne de Vries, Director Centre of Expertise Health Innovation at Hague University of Applied Science

TAFISA would like to once again thank all the speakers for their enlightening contributions and all participants for their enthusiasm and constructive questions.Make sure you stay up to date with TAFISA’s news to learn about the upcoming workshops in the series!

Πραγματοποιήθηκε από τις 6 μέχρι και τις 8 Ιουνίου 2022 η 15η συνάντηση των εταίρων του Europe in Action Project, στο οποίο ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού συμμετέχει ως εταίρος, με την Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ, Προιστάμενη Μαζικού Αθλητισμού και τον Νικόλα Δημητρίου, Λειτουργό ΚΟΑ.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος του project μέχρι στιγμής και η χαρτογράφηση των ορόσημων για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, με επίκεντρο την προετοιμασία για το Τελικό Συνέδριο του έργου και την ανάπτυξη περιφερειακών προσεγγίσεων.

Στη συνέχεια, οι εταίροι ενημερώθηκαν περαιτέρω για την πρόοδο της ανάπτυξης των μη τυπικών Εκπαιδευτικών Ενοτήτων καθώς και της Πλατφόρμας Ανάπτυξης Ικανοτήτων. Η Πλατφόρμα θα φιλοξενήσει τις δεκατρείς Εκπαιδευτικές Ενότητες μαζί με τη βάση δεδομένων Καλής Πρακτικής και τις βασικές Ευρωπαϊκές Πολιτικές και θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.

Η επόμενη συνάντηση των εταίρων Europe in Action καθώς και το Τελικό Συνέδριο θα  πραγματοποιηθούν στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2022 στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.europe-in-action.org/

 

15th Europe in Action Project Partner Meeting

From June 6th to 8th, Sports Union of Slovenia hosted the 15th partners meeting for the co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Commission project “Europe in Action”. This 2.5 day meeting was physically attended by project partners; Sport for All Association Serbia, Knowledge Centre for Sport Netherlands, Cyprus Sports Organisation, Ministry of Sport of the Republic of Poland, Portuguese Institute of Youth, and Sport and TAFISA.

The meeting presented an exciting opportunity to discuss the progress of the project undertaken so far and to map out the key milestones for the rest of this year, with its focus on preparation for the project Closing Conference and development of regional approaches. Partners were further then updated on the progress of the final stage of development of the non-formal Educational Modules as well as the Capacity Building Platform. The Platform will host the thirteen Educational Modules alongside the Good Practice database and key European Policies and will be launched in the coming months.

The next Europe in Action physical partners meeting as well as the Project Closing Conference will take place on the 17th and 18th of October 2022 in Lisbon, Portugal.

Εργαστήριο πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικής ενότητας του Europe in Action Project

Μέσα στα πλαίσια του 27ου Παγκόσμιου Συνεδρίου TAFISA, στο οποίο συμμετείχε με φυσική παρουσία  η προιστάμενη του τμήματος Μαζικού Αθλητισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ , και διαδικτυακά ο λειτουργός ΚΟΑ Νικόλας Δημητρίου, φιλοξενήθηκε, την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022, από την Αθλητική Ένωση της Σλοβενίας εργαστήριο σε υβριδική μορφή για την πιλοτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής ενότητας «Play & Physical Literacy» τουEurope in Action Project.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου έγινε μια σύντομη παρουσίαση  των σκοπών και συνεργειών που πραγματοποιούνται μέσα από τη συνεργασία των εταίρων του Project.

Κύριοι ομιλητές ήταν η Dr. Maja Pajek, από το Πανεπιστήμιο της Ljubljana, οι Joao Mota και Joao Martins, PhD, από το Πανεπιστήμιο της Lisbon, η Vedrana Sember, PhD, από το Πανεπιστήμιο της Ljubljana και η Rose-Marie Repond από το European Physical Education Association (EUPEA).

Παρουσιάστηκε επίσης, μελέτη περίπτωσης (case study) από τον Mojca Markovič, του Οργανισμού Physical Literacy For Life, της Σλοβενίας. Στη συνέχεια ακολούθησε διαδραστική συνεργασία σε ομάδες με την εφαρμογή των οδηγιών της Εκπαιδευτικής Ενότητας.

Ως μέρος του Europe in Action Project, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ, έχουν αναπτυχθεί συνολικά 13 μη τυπικές Εκπαιδευτικές Ενότητες ως δωρεάν και προσβάσιμα εργαλεία. Κάθε ενότητα παρέχει πρακτικές γνώσεις για την καλύτερη επιτυχία στην προώθηση της Φυσικής Δραστηριότητας και του Αθλητισμού για Όλους για τη βελτίωση της υγείας, καθώς και για την ενεργοποίηση όλων των ενδιαφερομένων του  κινήματος Αθλητισμός για Όλους.

Από τις 13 ενότητες, η ενότητα «Play & Physical Literacy» εφαρμόστηκε πιλοτικά μέσω  του υβριδικού εργαστηρίου, φέρνοντας σε επαφή συμμετέχοντες από διάφορες περιφέρειες της ΕΕ, κράτη μέλη, επαγγελματικά περιβάλλοντα και τομείς, στοχεύοντας συγκεκριμένα σε ενδιαφερόμενα μέρη από διάφορα επίπεδα για την προώθηση της δημιουργίας διατομεακής συνεργασίας με σκοπό την ευρωπαϊκή και εθνική υλοποίηση της πολιτικής Αθλητισμός για Όλους.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο ήταν ανοιχτή σε όλους.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.europe-in-action.org/

Workshop for the piloting of an Educational Module!

 

Join us for the piloting of a Europe in Action Educational Module which will focus on the ever-important theme of “Play & Physical Literacy”!

The piloting will be held in hybrid format during the 27th TAFISA World Congress from 9.30am to 14.30pm (UTC+2) on Tuesday 7th June 2022, and hosted by the Sports Union of Slovenia.

As part of Europe in Action Project, co-funded by the Erasmus+ Programme of the EU, a total of 13 non-formal Educational Modules have been developed as a free and accessible tool for the Sport for All community. Each module will provide practical knowledge to better succeed at promoting Health-Enhancing Physical Activity and Sport for All as well as empower all stakeholders across the Sport for All Movement.

Of the 13 modules, “Play & Physical Literacy” will be piloted through this ‘Active Meeting’, bringing together participants from various EU regions, member states, professional environments and sectors–specifically targeting stakeholders from various levels and status to foster the creation of cross-sectorial cooperation and alliances in European and national Sport for All policy delivery.

Participation to the Workshop is free and open to everyone – Click Here to Register Now or come join us in person if you are attending the TAFISA World Congress! Following your registration, you will receive a link to join the Workshop on Zoom.

We look forward to seeing you on 7th June!

Have a look at the programme below, or through the following link: Programme [PDF]

16η συνάντηση εταίρων Europe in Action Project

Την Τετάρτη 3 Αυγούστου, η TAFISA φιλοξένησε τη 16η συνάντηση Εταίρων του έργου Europe in Action στην οποία συμμετείχαν και οι εννέα Οργανισμοί. Οι διαδικτυακές συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε οκτώ εβδομάδες, γεγονός που έχει προσφέρει ευκαιρείες για συζήτηση σχετικά με τις διάφορες δέσμες εργασίας και τις εξελίξεις των αποτελεσμάτων του Project. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Προϊστάμενη του τμήματος Μαζικού Αθλητισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ  και ο Λειτουργός του Οργανισμού Νικόλας Δημητρίου.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος του χρονοδιαγράμματος και οι εταίροι ενημερώθηκαν για την πρόοδο της Πλατφόρμας ανάπτυξης ικανοτήτων. Η Πλατφόρμα θα φιλοξενήσει τις δεκατρείς μη τυπικές Εκπαιδευτικές Ενότητες αποτελούν τη βάση για την εκμάθηση της πρακτικής εφαρμογής για την επίτευξης των στόχων της κάθε ενότητας, οι οποίες μαζί με τη βάση δεδομένων Καλής Πρακτικής και τις βασικές Ευρωπαϊκές Πολιτικές και θα παρουσιαστούν στο τελικό συνέδριο στη Λισαβόνα.

Στο τελικό συνέδριο, η ενότητα «Ισότητα των φύλων» θα εφαρμοστεί πιλοτικά από την TAFISA.Η πιλοτική εφαρμογή έχει σκοπό να συγκεντρώσει συμμετέχοντες από διάφορες περιφέρειες της ΕΕ, κράτη μέλη, στοχεύοντας επιστήμονες από διάφορους τομείς στην προώθηση διατομεακών συνεργασίών για τον Αθλητισμό για Όλους.

Στη συνέχεια διαμορφώθηκε το πρόγραμμα του τελικού συνεδρίου το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου. Στόχος είναι να αποτελέσει πλατφόρμα διάχυσης των αποτελέσματων του project και να εμπλακούν όσο το δυνατόν περισσότεροι στηδιαμόρφωση πολιτικής. Θα παρέχει επίσης την ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την προώθηση του Αθλητισμού για Όλους και τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους από τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο να αναλάβουν πρωτοβουλίες.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του έργου για περισσότερες πληροφορίες  https://www.europe-in-action.org/

TAFISA HOSTS 16TH EUROPE IN ACTION PROJECT PARTNERS MEETING

On Wednesday 3 August, TAFISA hosted the 16th Europe in Action project partner meeting which was attended by all nine organizations. The partners have been meeting virtually every eight weeks which has provided pivotal moments for discussion regarding the various work packages and developments of the project’s outputs.

The meeting presented an exciting opportunity to discuss the progress of the project undertaken so far and to map out the key milestones for the rest of this year. Partners were updated on the progress the Capacity Building Platform. The Platform will host the thirteen non-formal Educational Modules alongside the Good Practice database and key European Policies and will be launched during the Closing Conference in Lisbon. In connection to this, it was announced that of the 13 modules, ‘Gender Equity’ will be piloting virtually by TAFISA in early September. The piloting carries the ambition to bring together participants from various EU regions, member states, professional environments and sectors – specifically targeting stakeholders from various levels and areas of focus to foster the creation of cross-sectorial cooperation and alliances in European and national Sport for All policy delivery. Watch this space to find out how you can participate in the piloting of the Modules!

Further, the programme of the Final Conference programme was discussed. Scheduled to be held on October 18th, the Final Conference will be a platform to share the results of the project and engage changemakers, policy makers and practitioners on the recommendations of the project. It will also provide an opportunity for an exchange of knowledge and experiences on how we can better succeed at promoting Sport for All and empower all stakeholders from the local, national and international level to take an action. Stay tuned as the full programme will be released soon. You can already made a pre-registration here.

Check out the project website for more information on Europe in Action and stay tuned for updates – https://www.europe-in-action.org/

 

Διαδικτυακό συνέδριο «Μετάβαση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον αθλητισμό βάσης σε πρακτική δράση»

Το διαδικτυακό συνέδριο «Μετάβαση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον αθλητισμό βάσης σε πρακτική δράση» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 15 Νοεμβρίου και συμμετείχαν 48 συμμετέχοντες  από 26 χώρες. Το συνέδριο ήταν η τελική φάση του project Europe in Action. Στο συνέδριο συμμετείχαν εκ μέρους της Κύπρου η Προϊστάμενη του τμήματος Μαζικού Αθλητισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ  και ο Λειτουργός του Οργανισμού Νικόλας Δημητρίου.

Χαιρετισμό απεύθυνε ο  Αντιπρόεδρος της TAFISA Ντένη Καρακάση, και ακολούθησαν ομιλίες ομιλητές από ειδικούς από διάφορες ευρωπαικές χώρες οι οποίες  μοιράστηκαν τις ιδέες και την πρακτική εμπειρία τους σχετικά με το πώς να μετατραπεί η ευρωπαϊκή πολιτική αθλητισμού βάσης σε πρακτική δράση.

Ομιλητές του συνεδρίου:

 • Gaëtan Garcia, Επικεφαλής Επιχειρήσεων, TAFISA, Γαλλία

Μετατροπή της πολιτικής σε πρακτική δράση: στόχοι και αποτελέσματα του project Europe in Action

 • Game Mothibi, Senior Manager, TAFISA, Μποτσουάνα

Εκπαιδευτικές Ενότητες: Ενδυνάμωση Οργανισμών και Ενδιαφερομένων Μερών να χρησιμοποιούν τον Αθλητισμό για Όλους για να απαντούν σε βασικές προκλήσεις

 • Gabriella Bascelli, Πρόεδρος, Ίδρυμα S.S. Lazio 1900, Ιταλία
 • Oleksandra Boliak, Ukraine Active, Ουκρανία

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα αθλητισμού και αθλητικών εκδηλώσεων εν μέσω πολέμου

 • Robert Benyhe, Ουγγρικός Αθλητικός Σύλλογος Αναψυχής, Ουγγαρία

Φεστιβάλ Senior Sport και κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων στο Sport for All

Παρακολουθείστε το συνέδριο στο YouTube.

https://youtu.be/TyzAIBVYYhw

Ελέγξτε τον ιστότοπο για περισσότερες πληροφορίες https://mission2030capacitybuilding.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Conference on Translating European Grassroots Sports Policy into Practical Action

 

The online Conference “Translating European Grassroots Sports Policy into Practical Action” successfully took place on 15 November and recorded 48 registrations from 26 Countries. The Conference was the finale conference of the Europe in Action project.

Following welcome words by TAFISA Vice President Denis Karakasis, speakers from different backgrounds shared their insights and practical experience on how to translate European grassroots sport policy into practical action.

Conference speakers:

Gaëtan Garcia, Head of Operations, TAFISA, France

Translating Policy into practical action: Europe in Action project goals and outcomes

Game Mothibi, Senior Manager, TAFISA, Botswana

Educational Modules: Empowering Organisations and Stakeholders to use Sport for All to Answer key Challenges

Gabriella Bascelli, President, S.S. Lazio 1900 Foundation, Italy

Oleksandra Boliak, Ukraine Active, Ukraine

European Week of sport and sport events in the middle of a war

Robert Benyhe, Hungarian Leisure Sport Association, Hungary

Senior Sport festival and catering to the needs of senior in Sport for All

Relive the Workshop through our video replay below or on YouTube.

https://youtu.be/TyzAIBVYYhw

TAFISA would like to thank the speakers for their enlightening contributions and all participants for their enthusiasm and constructive questions.

Check out the project website for more information on Europe in Action – https://mission2030capacitybuilding.com

Το project Europe in Action ολοκληρώνεται.

Τελική ανασκόπηση

Το συγχρηματοδοτούμενο project από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο συμμετείχαν οι Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, Οργανισμός Αθλητισμός για Όλους της Σερβίας, το Κέντρο Γνώσης Αθλητισμού από την Ολλανδία, η Ελληνική Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το Υπουργείο Αθλητισμού της Πολωνίας Ινστιτούτο Αθλητισμού και Νεολαίας της Πορτογαλίας, η Ένωση Αθλητισμού, της Σλοβενίας και η Ομοσπονδία Μαζικού Αθλητισμού της Τουρκίας, ξεκίνησε το 2020 με στόχο την προώθηση της συμμετοχής στον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα. Στόχος του project ήταν μέσω της παροχής αναλυτικών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αλλά και τεχνογνωσίας σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια με στόχο τη μετάβαση των βασικών πολιτικών σε πρακτική δράση.

Στο project συμμετείχε ο ΚΟΑ ως εταίρος, και συμμετείχαν η Προιστάμενη του τμήματος Μαζικού Αθλητισμού Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ και ο Λειτουργός ΚΟΑ Νικόλας Δημητρίου

Στόχος του project ήταν μια πανευρωπαϊκή χαρτογράφηση των αθλητικών πολιτικών την οποία ανέλαβαν οι εταίροι σε εθνικό και περιφερειακό/τοπικό επίπεδο για καλύτερη κατανόηση του τρόπου μετάβασης από πολιτική σε πρακτική δράση. Παράλληλα με τη χαρτογράφηση, καταγράφηκαν οι Καλές Πρακτικές και δόθηκε η ευκαιρία στους εταίρους να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις.

Το 2021 οι εταίροι του έργου δημιούργησαν, με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν το 2020, τις συνθήκες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων βασισμένες στη χαρτογράφηση των βασικών πολιτικών. Και οι 13 εκπαιδευτικές ενότητες σχεδιάστηκαν για να καλύψουν ένα υπάρχον κενό όσον αφορά τη μη τυπική εκπαίδευση, να υποστηρίξουν τους αθλητικούς οργανισμούς στην υλοποίηση προγραμμάτων και εκδηλώσεων και να προωθήσουν το HEPA και τον Αθλητισμό για Όλους σε όλη την Ευρώπη.

Κατά τον τρίτο και τελευταίο χρόνο του έργου, το project πρόσφερε την ευκαιρία να φέρει κοντά τους φορείς του Μαζικού Αθλητισμού με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και παρουσίαση μελετών περίπτωσης και καλών πρακτικών. Οι εταίροι παρείχαν τα συμπεράσματα και συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν, ανάμεσα σε άλλα:

 1. Η έναρξη πλατφόρμας ανάπτυξης ικανοτήτων
 2. Η έναρξη της βάσης δεδομένων καλών πρακτικών και των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών
 3. Η πιλοτική εφαρμογή τριών εκπαιδευτικών ενοτήτων μέσω Εργαστηρίων Ανάπτυξης Ικανοτήτων
 4. Η φιλοξενία Συνεδρίου για Ευρωπαίους ενδιαφερόμενους φορείς
 5. Διοργάνωση συνάντησης παράλληλα με το Παγκόσμιο Συνέδριο TAFISA τον Ιούνιο του 2022 στη Σλοβενία

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές ενότητες στοhttps://mission2030capacitybuilding.com/educational-modules/Europe in Action

Project Comes to an End: Final Recap

 

After three full years of exciting activities, Europe in Action Project is coming to an end!

The co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union Europe in Action project had commenced in 2020 with its aim to promote participation in sport and physical activity through providing analytic, educational and know-how activities all over Europe which transfer existing key policies into practical action.

Upon the project kick-off, the partners undertook a Europe-wide mapping of national sport policies and key deliverables to understand how European sport policies are being transferred into practical action on the national and regional/local level. Alongside the mapping, the first phase of Good Practice collection was commenced to provide an opportunity for European Sport for All stakeholders to learn from the successes of others.

2021 had marked another exciting year as the project partners had built from the data gathered in 2020, to develop educational modules based on key themes evidenced in the mapping of key deliverables. All 13 educational modules were designed to fill an existing gap in terms of non-formal education, support sport organisations in the implementation of programmes and events and promote HEPA and Sport for All throughout Europe.

In its third and final year of the project, the project offered an opportunity to bring together Sport for All actors for knowledge and experience sharing as well as the presentation of case studies and good practice. The partners delivered the key outputs namely:

 • Launch of a Capacity Building Platform
 • Launch of the Good Practices Database and Key European Policies
 • Launch of the ‘County Insights’ Resources
 • Piloting of three educational modules through Capacity Building Workshops
 • Hosting of a Project Conference for European stakeholders
 • Hosting of a physical event alongside the TAFISA World Congress in June 2022 in Slovenia, and more!

Yet, it is not too late to host the module in your organisation/country! The modules will provide practical knowledge to succeed in promoting, developing and delivering Sport for All initiatives in each of the 13 TAFISA Mission 2030 themes. We encourage you to take a look at how you can participate in the hosting of the Modules: https://mission2030capacitybuilding.com/educational-modules/

Europe in Action – Final Conference

Το τελικό συνέδριο του project Europe in Action, πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία, στην πόλη της Λισαβώνας, στις 18 Οκτωβρίου 2022.

Στο συνέδριο του project, που συμμετείχε ο ΚΟΑ ως εταίρος, συμμετείχαν η Προιστάμενη του τμήματος Μαζικού Αθλητισμού Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ και ο Λειτουργός ΚΟΑ Νικόλας Δημητρίου.

Το συνέδριο αποτέλεσε την τελευταία δια ζώσης συνάντηση των εταίρων και προσέφερε την δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του project, παρείχε επίσης την ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την προώθηση του Μαζικού Αθλητισμού και τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους από τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο να αναλάβουν πρωτοβουλίες.

Ο σύνδεσμος Youtube για βίντεο από το συνέδριο:

 1. Μέρος 1ο
 2. Μέρος 2ο

Europe in Action – Final Conference

The Final Conference will be a platform to share the results of the project and engage changemakers, policy makers and practitioners on the recommendations of the project. It will also provide an opportunity for an exchange of knowledge and experiences on how we can better succeed at promoting Sport for All and empower all stakeholders from the local, national and international level to take an action. Stay tuned as our new Capacity-building platform with its 13 modules will also be launched which will be a free and accessible resource for all members of the Sport for All Movement!

Youtube link of the Conference:

 1. Part 1
 2. Part 2