Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και το Πρόγραμμα Αθλητισμός Για Όλους συμμετέχουν ως μέτοχοι στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Europe in Action» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητισμός για Όλους (TAFISA).

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα αναλαμβάνει μια πρωτοποριακή και εξειδικευμένη προσέγγιση για την αναβάθμιση των βασικών τοπικών πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού βάσης και τη δημιουργία εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω πολιτικών.

Μέσω της έρευνας και της ανάλυσης των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ, τα βασικά τους σημεία θα ταυτοποιηθούν, θα διαμορφωθούν και θα διοχετευθούν στους μετόχους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση και εφαρμογή των  εθνικών και τοπικών πολιτικών σχετικών με τον αθλητισμό βάσης.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέσω του Προγράμματος, για την μεταφορά των πολιτικών αυτών από τη  θεωρεία στην πρακτική  εφαρμογή περιλαμβάνει:

 1. Τη συλλογή πολιτικών αθλητισμού βάσης
 2. Το συντονισμό για τη δημιουργία των πακέτων των βασικών σημείων των πολιτικών αθλητισμού βάσης και τη δημιουργία εργαλείων για την εκπαίδευση των διαφόρων μετόχων στο πεδίο του αθλητισμού βάσης
 3. Τη διεξαγωγή συνεδρίων για τη διοχέτευση των πακέτων βασικών σημείων και της παρουσίασης των καλών πρακτικών

Το Πρόγραμμα θα έχει διάρκεια από τον Ιανουάριο 2020 μέχρι και το Δεκέμβριο 2022 και πραγματοποιείται με τη συνεργασία 8 διαφορετικών οντοτήτων, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς τομείς της τοπικής κυβέρνησης, του αθλητικού τομέα, της έρευνας και του πανεπιστημιακού χώρου:

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, Κύπρος

Οργανισμός Αθλητισμός για Όλους, Σερβία

Κέντρο Γνώσης Αθλητισμού, Ολλανδία

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελλάδα

Υπουργείο Αθλητισμού, Πολωνία

Ινστιτούτο Αθλητισμού και Νεολαίας, Πορτογαλία

Ένωση Αθλητισμού, Σλοβενία

Ομοσπονδία Αθλητισμός για Όλους, Τουρκία

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από κονδύλια του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο  http://www.tafisa.org/Erasmus/Europe_in_Action .

THE PROJECT

Europe in Action undertakes an innovative and specialised approach to transfer fundamental and topical European key policy areas in the field of grassroots sport into priorities for practical action.  The research and analysis of existing EU policy will enable key themes to be extrapolated and formed in a way which allows streamlining into the agenda of stakeholders responsible for national and local policy and practical implementation.

The process of transferring theory into practical action will encompass the following elements:

Lobbying

Knowledge creation and sharing of key European policy areas (“themes”). An analysis of existing European grassroots sport policy will lead to the sharing of specific themes which require attention in Europe, these may include: Gender Equality, Social Inclusion, Cultural, Heritage & Diversity, Economic Impact & Resources, Health & Well-being, Environment, Education, etc.).

Coordinating

Educational Modules developed based upon key themes which will be piloted throughout the 3-year project but then offered across Europe thereafter as a tool to educate key stakeholders in the field of grassroots sport.

Networking

Grassroots sport conferences in two different regions in Europe to invite key stakeholders for networking, knowledge sharing and the presentation of best practices, across Europe and region-specific.

EUROPE IN ACTION’S MISSION

Europe is facing increasing challenges in terms of widespread physical inactivity which negatively impacts all corners of society. The Eurobarometer survey shows that during the last 10 years the proportion of those who never exercise or play sport has increased from 39% to 46%. Stakeholders from the European Sport for All Movement have placed emphasis on challenging this worrying trend however there remains a need for further action.

Europe in Action will promote participation in sport and physical activity through providing analytic, educational and know-how activities all over Europe which transfer existing key policies into practical action. Europe in Action aims to guide local and national stakeholders during the implementation of practical actions, focusing on identified key policy areas to achieve the success of a more active society. This will be possible due to two conferences and three “Active Meetings” which offer an opportunity to bring together Sport for All actors for knowledge and experience sharing as well as the presentation of case studies and good practice. The five events will also provide a pivotal moment for the project partners to present on the project results, including the regional analyses of the Sport for All Movement.

For more information visit http://www.tafisa.org/Erasmus/Europe_in_Action .

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και ειδικότερα το Πρόγραμμα Αθλητισμός Για Όλους συμμετέχουν πρώτη φορά ως μέτοχοι στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Άθληση και Υγεία.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Άθληση – Υγεία αποτελεί ένα από τα εννέα προγράμματα τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της υγείας.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι ο εντοπισμός και η ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών για την προαγωγή της υγείας μέσω του Αθλητισμού Για Όλους σε τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αποσκοπεί στην:

 • Προώθηση των ωφελημάτων υγείας τα οποία προσφέρει η ενασχόληση με την  άθληση και την φυσική δραστηριότητα.
 • Ενθάρρυνση των πολιτών για συμμετοχή στην άθληση ως κανονική δραστηριότητα.
 • Διάδοση των αξιών της άθλησης σαν μέρος ενός ενεργού τρόπου ζωής και των ωφελημάτων της για την υγεία των ατόμων.
 • Δημιουργία δικτύου με σκοπό τον εντοπισμό και την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών (ανταλλαγή γνώσης, εμπειριών, πηγών με σκοπό τη δημιουργία συμπράξεων και εκτεταμένων και ανθεκτικών συνεργασιών)
 • Να καθιερώσει τη Μέρα Άθλησης στις συμμετέχοντες γεωγραφικές περιοχές.

Το Ευρωπαικό Πρόγραμμα Άθληση και Υγεία έχει διάρκεια από τις 15 Δεκεμβρίου 2009 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011 και πραγματοποιείται με τη συνεργασία 6 διαφορετικών οντοτήτων από 5 κράτη- μέλη της Ε.Ε., οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς τομείς της τοπικής κυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών, του αθλητικού τομέα, της έρευνας και του πανεπιστημιακού χώρου:

 • Επαρχιακό Συμβούλιο Βαρκελώνης, Ισπανία (Diputacio de Barcelona (Spain) – Επικεφαλής προγράμματος
 • Δημαρχείο Μπέλφαστ – Ηνωμένο Βασίλειο (Belfast City Council)
 • Πανεπιστήμιο Καστίλης – Ισπανία (University of Castilla la Mancha, Research Group of sport facilities and organization management)
 • Ένωση Αθλητικών Ομοσπονδιών Βουδαπέστης – Ουγγαρία (Budapest Association of Sports Federation)
 • Azienda USL della Valle d’Aosta (Italy) / (AOST)
 • Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Το Project έχει οργανωθεί σε 5 πακέτα εργασίας (workpackagesWP):

 • WP1: Καθορισμός της μεθοδολογίας των καλύτερων πρακτικών για την προαγωγή της υγείας μέσω του προγράμματος Αθλητισμού Για Όλους σε τοπικό επίπεδο.
 • WP2: Εντοπισμός και συλλογή των καλύτερων πρακτικών
 • WP3: Οργάνωση των ενεργειών ενημέρωσης για το πρόγραμμα σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο
 • WP4: Διατήρηση του Project
 • WP5: Διαχείριση, συντονισμός και αξιολόγηση του project

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Συναντήσεις Μετέχοντων
ΚΥΠΡΟΣ (28 – 29 Ιανουαρίου 2010)
ΜΠΕΛΦΑΣΤ (29-30 Απριλίου 2010)
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (Φεβρουάριος 2011)
Ανοιχτό Σεμινάριο
Βαρκελώνη (Φεβρουάριος 2011)
Θεωρητικές Δραστηριότητες Ενημέρωσης
Διάλεξη: Προαγωγή της Υγείας μέσω της Άθλησης για ενήλικα άτομα
Διάλεξη: Προαγωγή της Υγείας μέσω της Άθλησης για παιδιά
Πραγματικές Δραστηριότητες Ενημέρωσης
Ημέρα Άθλησης – 6 Ιουνίου 2010

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος Europe in Action πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην συνάντηση οι εταίροι παρείχαν ενημέρωση για τις εργασίες που πραγματοποίησαν και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα της πορείας του Προγράμματος.

Επίσης καθορίστηκαν οι επόμενοι στόχοι καθώς και χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών των εταίρων.

Λόγω των μέτρων που λαμβάνονται παγκόσμιο επίπεδο για καταπολέμηση της πανδημίας το προγραμματισμένο συνέδριο αναβλήθηκε με στόχο να πραγματοποιηθεί  μαζί με τα 7α TAFISA World Sport for All Games, στην Λισαβώνα, Πορτογαλία , από τις 18 μέχρι τις 24 Ιουνίου 2021. Οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες συναντήσεις μέσω τηλεδιασκέψεων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.tafisa.org/news/EuropeInAction2ndZoomMeeting

2nd Europe in Action Project Partner Meeting Held on Zoom

On Wednesday 16th September, TAFISA hosted the second meeting of the Europe in Action project online via Zoom. Launched in January this year and co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Europe in Action is undertaking an innovative and specialised approach to transfer fundamental and topical European key policy areas in the field of grassroots sport into priorities for practical action.

This meeting was attended by eight out of nine project partner organisations and provided an opportunity for the partners to update each other on the work completed so far as well as discuss any concerns that have arisen within the project. Milestones and next steps were discussed to align with the overall roadmap of the project.

Due to the COVID-19 pandemic, the project partner meeting and official opening conference of the project have been postponed to coincide with the new date of the 7th TAFISA World Sport for All Games, to be held in Lisbon, Portugal, 18th to 24th June 2021. Up until it is once again safe to travel, the project partners are committed to meet virtually to ensure the continuation of all activities associated with the Europe in Action project with the next virtual meeting scheduled for November.

The Europe in Action webpage is under construction – watch this space for the re-launch coming soon!

Η τρίτη συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος Europe in Action πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην συνάντηση οι εταίροι παρείχαν ενημέρωση την πρόοδο της διεξαγωγής έρευνας μέσω του Προγράμματος καθώς και πληροφορίες για την συλλογή και δημιουργία βάσης δεδομένων καλών πρακτικών.

Επίσης καθορίστηκε η προσέγγιση των επόμενων πακέτων εργασίας του Προγράμματος καθώς και χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών των εταίρων.

Λόγω των μέτρων που λαμβάνονται παγκόσμια για καταπολέμηση της πανδημίας οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες συναντήσεις μέσω τηλεδιασκέψεων.

Η τέταρτη διαδικτυακή συνάντηση του Προγράμματος Europe in Action πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2021.

Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε η πορεία και η πρόοδος του Προγράμματος και καθορίστηκαν οι επόμενοι στόχοι για την δεύτερη χρονιά λειτουργίας του.

Κατά την πρώτη χρονιά του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση των εθνικών αθλητικών πολιτικών με στόχο την κατανόηση των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά τους στην πράξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση της συλλογής καλών πρακτικών με στόχο την διάδοση τους ανάμεσα στους διάφορους οργανισμούς Μαζικού Αθλητισμού.

Σημαντικές Ευρωπαϊκές πολιτικές καθώς και καλές πρακτικές βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://europe-in-action.org.

Το 2021 είναι σημαντικό για την  εξέλιξη του Προγράμματος καθώς οι εταίροι μέσω των στοιχείων που συνέλεξαν το 2020 θα αναπτύξουν εκπαιδευτικά θέματα βασισμένα στα κύρια ευρήματα.

Τα εκπαιδευτικά θέματα θα σχεδιαστούν με την μορφή της μη τυπικής μάθησης για υποστήριξη αθλητικών οργανισμών με στόχο την προώθηση του μαζικού αθλητισμού και θα παρουσιαστούν σε τρεις περιφερειακές συναντήσεις.

Λόγω της πανδημίας οι εταίροι του θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις καθώς και την διεξαγωγή των εργασιών του Προγράμματος μέχρι να καταστούν εφικτές οι δια ζώσης συναντήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.tafisa.org/news/EuropeInActionRoadmap2021

Europe in Action: Roadmap for 2021!

On Friday 12th February TAFISA hosted the fourth Europe in Action project partner meeting via Zoom, bringing together all nine project partners for the first time in 2021! This was an exciting opportunity to discuss the progress of the project so far as well as map out key milestones for the year ahead.

In its first year, the co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union Europe in Action project undertook a Europe-wide mapping of national sport policies and key deliverables to understand how European sport policies are being transferred into practical action on the national and regional/local level. Alongside the mapping, the first phase of Good Practice collection commenced to provide an opportunity for European Sport for All stakeholders to learn from the successes of others. Key European policies and Good Practices can be found on the project webpage which is updated regularly – http://europe-in-action.org

2021 marks a very exciting year for the project as the partners are now building from the data gathered in 2020 to develop educational modules based on key themes evidenced in the mapping of key deliverables. The key themes selected are as follows:

All educational modules will be designed to fill an existing gap in terms of non-formal education, support sport organisations in the implementation of programmes and events and promote HEPA and Sport for All throughout Europe. The educational modules will be piloted within the Europe in Action project through three regional Active Meetings. Stay tuned for more information!

Despite the ongoing COVID-19 pandemic, the project partners are committed to the continuation of all activities associated with the project. TAFISA and the project partners will continue to meet virtually until international travel is safe with the next meeting scheduled for March 2021.