Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, μέσω του Προγράμματος ΑΓΟ, συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Europe in Action» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητισμός για Όλους (TAFISA), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα υλοποιεί μια εξειδικευμένη προσέγγιση για την αναβάθμιση των βασικών τοπικών πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού βάσης και τη δημιουργία εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω πολιτικών.

Μέσω της έρευνας και της ανάλυσης των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ, τα βασικά τους σημεία θα ταυτοποιηθούν, θα διαμορφωθούν και θα διοχετευθούν στους εταίρους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση και εφαρμογή των  εθνικών και τοπικών πολιτικών σχετικών με τον αθλητισμό βάσης.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η 10η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Europe in Action, η οποία ήταν ολοήμερη με συμμετοχή από τους 9 οργανισμούς εταίρους του προγράμματος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ως εκπρόσωποι του ΚΟΑ η Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ, Προιστάμενη Μαζικού Αθλητισμού, και ο Νικόλας Δημητρίου, Λειτουργός ΚΟΑ.

Η διαδικτυακή συνάντηση ήταν χωρισμένη σε 3 ενότητες. Η πρώτη ενότητα επικεντρώθηκε σε ενημέρωση από τους εταίρους σε σχέση με την πορεία και την παρούσα κατάσταση του προγράμματος, καθώς επίσης και ενημέρωση για την εφαρμογή της διαδικτυακής πλατφόρμας συλλογής «Καλών Πρακτικών», η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης με την καθοδήγηση εξωτερικού πρακτορείου.

Η δεύτερη ενότητα επικεντρώθηκε στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των 13 μη τυπικών εκπαιδευτικών ενοτήτων, για τα οποία αναμένεται πιλοτική υλοποίηση κατά τη διάρκεια του 2022.

Η τρίτη και τελική ενότητα εστιάστηκε στις προσεγγίσεις, αναφορικά με τον αθλητισμό βάσης, των περιφερειακών κρατών  που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και στις επερχόμενες εκδηλώσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα το επόμενο έτος.

Στο τρίτο και τελευταίο έτος του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν πολλές δράσεις, που θα συμπεριλαμβανουν την έναρξη της λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας, την πιλοτική υλοποίηση εκπαιδευτικών ενοτήτων μέσω εκπαιδευτικών εργαστηρίων, τη διεξαγωγή συνεδρίου του προγράμματος και τη διεξαγωγή εκδηλώσεων στο πλαίσιο του παγκόσμιου συνεδρίου της TAFISA τον Ιούνιο 2022 στη Σλοβενία.

Μάθετε περισσότερα το πρόγραμμα στο  https://www.europe-in-action.org/.

Final Virtual Meeting of 2021 for Europe in Action Partners

On 6 December, TAFISA hosted a full day virtual Europe in Action project partner meeting which was attended by all nine partner organisations. This was the 10th partner meeting of the project and the 7th of 2021. The meeting was split across the full day via three sessions. Session one focused on an update from the partners, the project status and an update on the capacity building platform which is in the development stage under the guidance of an external agency. Session two focused on the design and development of the 13 non-formal Educational Modules, some of which are going to be piloted in 2022. And session three focused on the regional approach of the project and the upcoming multiplier sport events which will be rolled out next year.

The third and final year of the project will kick-off in a couple of weeks’ time and it is going to be full of project activities, from the launch of a capacity building platform, the piloting of educational modules through capacity building workshops, hosting of a project conference for European stakeholders, hosting of a physical event alongside the TAFISA World Congress in June 2022 in Slovenia, and more!

Check out the project website for more information on Europe in Action and stay tuned for updates – https://www.europe-in-action.org/.

Στην 9η συνάντηση εταίρων του Προγράμματος Europe in Action που έγινε την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, όπου συμμετείχαν η Έφη Μούζουρου Πενηνταέξ, Προιστάμενη Μαζικού Αθλητισμού, και ο Νικόλας Δημητρίου, Λειτουργός ΚΟΑ, συζητήθηκε η πρόοδος του προγράμματος, με έμφαση στην ανάπτυξη των 13 μη τυπικών Εκπαιδευτικών Ενοτήτων και ο σχεδιασμός της Πλατφόρμας Ανάπτυξης Ικανοτήτων που θα ξεκινήσει το 2022.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και συζητήθηκε η ανάπτυξη των έξι Εκπαιδευτικών Ενοτήτων ως ακολούθως:

 • Ενεργές πόλεις
 • Οικονομικός αντίκτυπος και πόροι
 • Ισότητα των φύλων, Ειρήνη, Ανάπτυξη & Συνεργασία
 • Παιχνίδι και Επάρκεια Φυσικής Αγωγής
 • Κοινωνική Ένταξη

Οι πιο πάνω ενότητες αποτελούν βασικό εργαλείο για την διαμόρφωση της πλατφόρμας «Europe in Action» και με την ολοκλήρωση και των δεκατριών Ενοτήτων, η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη του Κινήματος Αθλητισμός για Όλους. Στις ενότητες αυτές θα έχουν πρόσβαση όλες οι χώρες μέλη του Προγράμματος Αθλητισμός για Όλους και θα παραχωρείται δωρεάν σε όλους.

Οι Ενότητες θα αποτελέσουν εργαλείο για ανάπτυξη ιδεών και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, αλλά θα είναι και πηγή ενδυνάμωσης για όλες τις χώρες μέλη του Προγράμματος Αθλητισμός για Όλους. Στην πλατφόρμα θα δίνεται η ευκαιρία στις χώρες μέλη να καταθέτουν τις καλές πρακτικές και τεχνογνωσία με στόχο την ανάπτυξη του Μαζικού Αθλητισμού. Οι Ενότητες θα εφαρμοστούν πιλοτικά μέσω ειδικά σχεδιασμένων εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν το 2022. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι εταίροι του έργου θα συναντηθούν ξανά τον Δεκέμβριο, για να προγραμματίσουν το τελευταίο έτος του έργου. Μάθετε περισσότερα το πρόγραμμα στο  https://www.europe-in-action.org/.

TAFISA hosts 9th Europe in Action Project Partner Meeting

On Wednesday 27 October 2021, the Europe in Action partners once again came together virtually to discuss the progress of the project, focusing on the development of the 13 non-formal Educational Modules and the design of the Capacity Building Platform which be launched in 2022.

Six Educational Modules have been constructed so far: Active Cities, Economic Impact & Resources, Gender Equity, Peace, Development & Partnership, Play & Physical Literacy and Social Inclusion. Once all thirteen Modules are complete, the Europe in Action Capacity Building Platform will go live for members of the Sport for All Movement to explore! The Modules will be a free, accessible resource for all members of the Sport for All Movement.

The Modules will not only serve as a tool for the community to learn, develop ideas and exchange knowledge and experiences, but also as a source of empowerment for all stakeholders from all levels and sectors of the Movement. Each module will provide an overview of the global state of play, practical knowledge and know-how to better succeed at promoting Sport for All and the multitude of societal benefits it brings, relevant case studies and good practices, useful resources and more. The Modules will be piloted through specially designed workshops to be held in 2022 – stayed tuned for your chance to participate!

The project partners will meet again in December, hopefully in person, to plan for the final year of the project. Find out more about Europe in Action here – https://www.europe-in-action.org/.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και το Πρόγραμμα Αθλητισμός Για Όλους συμμετέχουν ως μέτοχοι στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Europe in Action» της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητισμός για Όλους (TAFISA).

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα αναλαμβάνει μια πρωτοποριακή και εξειδικευμένη προσέγγιση για την αναβάθμιση των βασικών τοπικών πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού βάσης και τη δημιουργία εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την πρακτική εφαρμογή των εν λόγω πολιτικών.

Μέσω της έρευνας και της ανάλυσης των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ, τα βασικά τους σημεία θα ταυτοποιηθούν, θα διαμορφωθούν και θα διοχετευθούν στους μετόχους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση και εφαρμογή των  εθνικών και τοπικών πολιτικών σχετικών με τον αθλητισμό βάσης.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί μέσω του Προγράμματος, για την μεταφορά των πολιτικών αυτών από τη  θεωρεία στην πρακτική  εφαρμογή περιλαμβάνει:

 1. Τη συλλογή πολιτικών αθλητισμού βάσης
 2. Το συντονισμό για τη δημιουργία των πακέτων των βασικών σημείων των πολιτικών αθλητισμού βάσης και τη δημιουργία εργαλείων για την εκπαίδευση των διαφόρων μετόχων στο πεδίο του αθλητισμού βάσης
 3. Τη διεξαγωγή συνεδρίων για τη διοχέτευση των πακέτων βασικών σημείων και της παρουσίασης των καλών πρακτικών

Το Πρόγραμμα θα έχει διάρκεια από τον Ιανουάριο 2020 μέχρι και το Δεκέμβριο 2022 και πραγματοποιείται με τη συνεργασία 8 διαφορετικών οντοτήτων, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς τομείς της τοπικής κυβέρνησης, του αθλητικού τομέα, της έρευνας και του πανεπιστημιακού χώρου:

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, Κύπρος

Οργανισμός Αθλητισμός για Όλους, Σερβία

Κέντρο Γνώσης Αθλητισμού, Ολλανδία

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελλάδα

Υπουργείο Αθλητισμού, Πολωνία

Ινστιτούτο Αθλητισμού και Νεολαίας, Πορτογαλία

Ένωση Αθλητισμού, Σλοβενία

Ομοσπονδία Αθλητισμός για Όλους, Τουρκία

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από κονδύλια του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο  http://www.tafisa.org/Erasmus/Europe_in_Action .

THE PROJECT

Europe in Action undertakes an innovative and specialised approach to transfer fundamental and topical European key policy areas in the field of grassroots sport into priorities for practical action.  The research and analysis of existing EU policy will enable key themes to be extrapolated and formed in a way which allows streamlining into the agenda of stakeholders responsible for national and local policy and practical implementation.

The process of transferring theory into practical action will encompass the following elements:

Lobbying

Knowledge creation and sharing of key European policy areas (“themes”). An analysis of existing European grassroots sport policy will lead to the sharing of specific themes which require attention in Europe, these may include: Gender Equality, Social Inclusion, Cultural, Heritage & Diversity, Economic Impact & Resources, Health & Well-being, Environment, Education, etc.).

Coordinating

Educational Modules developed based upon key themes which will be piloted throughout the 3-year project but then offered across Europe thereafter as a tool to educate key stakeholders in the field of grassroots sport.

Networking

Grassroots sport conferences in two different regions in Europe to invite key stakeholders for networking, knowledge sharing and the presentation of best practices, across Europe and region-specific.

EUROPE IN ACTION’S MISSION

Europe is facing increasing challenges in terms of widespread physical inactivity which negatively impacts all corners of society. The Eurobarometer survey shows that during the last 10 years the proportion of those who never exercise or play sport has increased from 39% to 46%. Stakeholders from the European Sport for All Movement have placed emphasis on challenging this worrying trend however there remains a need for further action.

Europe in Action will promote participation in sport and physical activity through providing analytic, educational and know-how activities all over Europe which transfer existing key policies into practical action. Europe in Action aims to guide local and national stakeholders during the implementation of practical actions, focusing on identified key policy areas to achieve the success of a more active society. This will be possible due to two conferences and three “Active Meetings” which offer an opportunity to bring together Sport for All actors for knowledge and experience sharing as well as the presentation of case studies and good practice. The five events will also provide a pivotal moment for the project partners to present on the project results, including the regional analyses of the Sport for All Movement.

For more information visit http://www.tafisa.org/Erasmus/Europe_in_Action .

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και ειδικότερα το Πρόγραμμα Αθλητισμός Για Όλους συμμετέχουν πρώτη φορά ως μέτοχοι στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Άθληση και Υγεία.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Άθληση – Υγεία αποτελεί ένα από τα εννέα προγράμματα τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της υγείας.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι ο εντοπισμός και η ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών για την προαγωγή της υγείας μέσω του Αθλητισμού Για Όλους σε τοπικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αποσκοπεί στην:

 • Προώθηση των ωφελημάτων υγείας τα οποία προσφέρει η ενασχόληση με την  άθληση και την φυσική δραστηριότητα.
 • Ενθάρρυνση των πολιτών για συμμετοχή στην άθληση ως κανονική δραστηριότητα.
 • Διάδοση των αξιών της άθλησης σαν μέρος ενός ενεργού τρόπου ζωής και των ωφελημάτων της για την υγεία των ατόμων.
 • Δημιουργία δικτύου με σκοπό τον εντοπισμό και την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών (ανταλλαγή γνώσης, εμπειριών, πηγών με σκοπό τη δημιουργία συμπράξεων και εκτεταμένων και ανθεκτικών συνεργασιών)
 • Να καθιερώσει τη Μέρα Άθλησης στις συμμετέχοντες γεωγραφικές περιοχές.

Το Ευρωπαικό Πρόγραμμα Άθληση και Υγεία έχει διάρκεια από τις 15 Δεκεμβρίου 2009 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2011 και πραγματοποιείται με τη συνεργασία 6 διαφορετικών οντοτήτων από 5 κράτη- μέλη της Ε.Ε., οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικούς τομείς της τοπικής κυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών, του αθλητικού τομέα, της έρευνας και του πανεπιστημιακού χώρου:

 • Επαρχιακό Συμβούλιο Βαρκελώνης, Ισπανία (Diputacio de Barcelona (Spain) – Επικεφαλής προγράμματος
 • Δημαρχείο Μπέλφαστ – Ηνωμένο Βασίλειο (Belfast City Council)
 • Πανεπιστήμιο Καστίλης – Ισπανία (University of Castilla la Mancha, Research Group of sport facilities and organization management)
 • Ένωση Αθλητικών Ομοσπονδιών Βουδαπέστης – Ουγγαρία (Budapest Association of Sports Federation)
 • Azienda USL della Valle d’Aosta (Italy) / (AOST)
 • Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Το Project έχει οργανωθεί σε 5 πακέτα εργασίας (workpackagesWP):

 • WP1: Καθορισμός της μεθοδολογίας των καλύτερων πρακτικών για την προαγωγή της υγείας μέσω του προγράμματος Αθλητισμού Για Όλους σε τοπικό επίπεδο.
 • WP2: Εντοπισμός και συλλογή των καλύτερων πρακτικών
 • WP3: Οργάνωση των ενεργειών ενημέρωσης για το πρόγραμμα σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο
 • WP4: Διατήρηση του Project
 • WP5: Διαχείριση, συντονισμός και αξιολόγηση του project

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Συναντήσεις Μετέχοντων
ΚΥΠΡΟΣ (28 – 29 Ιανουαρίου 2010)
ΜΠΕΛΦΑΣΤ (29-30 Απριλίου 2010)
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (Φεβρουάριος 2011)
Ανοιχτό Σεμινάριο
Βαρκελώνη (Φεβρουάριος 2011)
Θεωρητικές Δραστηριότητες Ενημέρωσης
Διάλεξη: Προαγωγή της Υγείας μέσω της Άθλησης για ενήλικα άτομα
Διάλεξη: Προαγωγή της Υγείας μέσω της Άθλησης για παιδιά
Πραγματικές Δραστηριότητες Ενημέρωσης
Ημέρα Άθλησης – 6 Ιουνίου 2010

Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος Europe in Action πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην συνάντηση οι εταίροι παρείχαν ενημέρωση για τις εργασίες που πραγματοποίησαν και συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα της πορείας του Προγράμματος.

Επίσης καθορίστηκαν οι επόμενοι στόχοι καθώς και χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών των εταίρων.

Λόγω των μέτρων που λαμβάνονται παγκόσμιο επίπεδο για καταπολέμηση της πανδημίας το προγραμματισμένο συνέδριο αναβλήθηκε με στόχο να πραγματοποιηθεί  μαζί με τα 7α TAFISA World Sport for All Games, στην Λισαβώνα, Πορτογαλία , από τις 18 μέχρι τις 24 Ιουνίου 2021. Οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες συναντήσεις μέσω τηλεδιασκέψεων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.tafisa.org/news/EuropeInAction2ndZoomMeeting

2nd Europe in Action Project Partner Meeting Held on Zoom

On Wednesday 16th September, TAFISA hosted the second meeting of the Europe in Action project online via Zoom. Launched in January this year and co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Europe in Action is undertaking an innovative and specialised approach to transfer fundamental and topical European key policy areas in the field of grassroots sport into priorities for practical action.

This meeting was attended by eight out of nine project partner organisations and provided an opportunity for the partners to update each other on the work completed so far as well as discuss any concerns that have arisen within the project. Milestones and next steps were discussed to align with the overall roadmap of the project.

Due to the COVID-19 pandemic, the project partner meeting and official opening conference of the project have been postponed to coincide with the new date of the 7th TAFISA World Sport for All Games, to be held in Lisbon, Portugal, 18th to 24th June 2021. Up until it is once again safe to travel, the project partners are committed to meet virtually to ensure the continuation of all activities associated with the Europe in Action project with the next virtual meeting scheduled for November.

The Europe in Action webpage is under construction – watch this space for the re-launch coming soon!

Η τρίτη συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος Europe in Action πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2020 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην συνάντηση οι εταίροι παρείχαν ενημέρωση την πρόοδο της διεξαγωγής έρευνας μέσω του Προγράμματος καθώς και πληροφορίες για την συλλογή και δημιουργία βάσης δεδομένων καλών πρακτικών.

Επίσης καθορίστηκε η προσέγγιση των επόμενων πακέτων εργασίας του Προγράμματος καθώς και χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών των εταίρων.

Λόγω των μέτρων που λαμβάνονται παγκόσμια για καταπολέμηση της πανδημίας οι εταίροι θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες συναντήσεις μέσω τηλεδιασκέψεων.

Η τέταρτη διαδικτυακή συνάντηση του Προγράμματος Europe in Action πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2021.

Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε η πορεία και η πρόοδος του Προγράμματος και καθορίστηκαν οι επόμενοι στόχοι για την δεύτερη χρονιά λειτουργίας του.

Κατά την πρώτη χρονιά του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση των εθνικών αθλητικών πολιτικών με στόχο την κατανόηση των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά τους στην πράξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση της συλλογής καλών πρακτικών με στόχο την διάδοση τους ανάμεσα στους διάφορους οργανισμούς Μαζικού Αθλητισμού.

Σημαντικές Ευρωπαϊκές πολιτικές καθώς και καλές πρακτικές βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://europe-in-action.org.

Το 2021 είναι σημαντικό για την  εξέλιξη του Προγράμματος καθώς οι εταίροι μέσω των στοιχείων που συνέλεξαν το 2020 θα αναπτύξουν εκπαιδευτικά θέματα βασισμένα στα κύρια ευρήματα.

Τα εκπαιδευτικά θέματα θα σχεδιαστούν με την μορφή της μη τυπικής μάθησης για υποστήριξη αθλητικών οργανισμών με στόχο την προώθηση του μαζικού αθλητισμού και θα παρουσιαστούν σε τρεις περιφερειακές συναντήσεις.

Λόγω της πανδημίας οι εταίροι του θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν τηλεδιασκέψεις καθώς και την διεξαγωγή των εργασιών του Προγράμματος μέχρι να καταστούν εφικτές οι δια ζώσης συναντήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.tafisa.org/news/EuropeInActionRoadmap2021

Europe in Action: Roadmap for 2021!

On Friday 12th February TAFISA hosted the fourth Europe in Action project partner meeting via Zoom, bringing together all nine project partners for the first time in 2021! This was an exciting opportunity to discuss the progress of the project so far as well as map out key milestones for the year ahead.

In its first year, the co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union Europe in Action project undertook a Europe-wide mapping of national sport policies and key deliverables to understand how European sport policies are being transferred into practical action on the national and regional/local level. Alongside the mapping, the first phase of Good Practice collection commenced to provide an opportunity for European Sport for All stakeholders to learn from the successes of others. Key European policies and Good Practices can be found on the project webpage which is updated regularly – http://europe-in-action.org

2021 marks a very exciting year for the project as the partners are now building from the data gathered in 2020 to develop educational modules based on key themes evidenced in the mapping of key deliverables. The key themes selected are as follows:

All educational modules will be designed to fill an existing gap in terms of non-formal education, support sport organisations in the implementation of programmes and events and promote HEPA and Sport for All throughout Europe. The educational modules will be piloted within the Europe in Action project through three regional Active Meetings. Stay tuned for more information!

Despite the ongoing COVID-19 pandemic, the project partners are committed to the continuation of all activities associated with the project. TAFISA and the project partners will continue to meet virtually until international travel is safe with the next meeting scheduled for March 2021.

Την Τετάρτη 31 Μαρτίου, η TAFISA φιλοξένησε την πέμπτη συνάντηση εταίρων του έργου Europe in Action μέσω του Zoom, η οποία συγκέντρωσε και τους εννέα συνεργάτες του έργου. Η συνάντηση προσέφερε στους εταίρους την ευκαιρία να ενημερώσουν ο ένας τον άλλον για την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την τελευταία συνάντηση Europe in Action, εκτός από τη συζήτηση των έργων στα επόμενα βήματα.

Τα πρώτα βήματα Europe in Action, συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν σκοπό να χαρτογραφήσουν τις εθνικές πολιτικές και τα τοπικά παραδοτέα στην Ευρώπη που σχετίζονται με τον αθλητισμό της βάσης με σκοπό να κατανοήσουν πώς οι ευρωπαϊκές αθλητικές πολιτικές μεταφέρονται σε πρακτική δράση. Αυτό το στάδιο έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η συλλογή πρακτικών δράσεων θα παραμείνει σε εξέλιξη καθ ‘όλη τη διάρκεια του έργου για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα είναι ενημερωμένη με τις ορθές πρακτικές στην Ευρώπη. Οι βασικές ευρωπαϊκές πολιτικές και ορθές πρακτικές βρίσκονται στην ιστοσελίδα του έργου που ενημερώνεται τακτικά – http://europe-in-action.org . Το πρόγραμμα έχει πλέον ξεκινήσει τα επόμενα δύο στάδια του έργου: Ο Σχεδιασμός, η Ανάπτυξη και η Πιλοτική Εκπαιδευτική Ενότητα και η Ανάπτυξη Περιφερειακών Προσεγγίσεων.

Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες αναπτύσσονται επί του παρόντος σύμφωνα με τα βασικά θέματα προτεραιότητας που προσδιορίζονται στο πρώτο στάδιο του έργου, και επιδιώκουν να ενδυναμώσουν τους υπαλλήλους και τους εθελοντές του αθλητισμού βάσης, παρέχοντάς τους πρακτικές γνώσεις για να επιτύχουν καλύτερα στην προώθηση του HEPA και του Sport for All. Οι ενότητες θα δοκιμαστούν μέσω τριών περιφερειακών ενεργών συναντήσεων που θα συγκεντρώνουν συμμετέχοντες από διάφορες περιοχές της ΕΕ, κράτη μέλη, επαγγελματικό περιβάλλον και εθελοντές.

Η ανάπτυξη περιφερειακών προσεγγίσεων επιδιώκει να αναπτύξει μια σαφέστερη κατανόηση των πέντε γεωγραφικών περιοχών στην Ευρώπη και να παράσχει βοήθεια στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων. Η TAFISA και οι εταίροι βρίσκονται στα προκαταρκτικά στάδια αυτής της διαδικασίας καθώς ξεκίνησε η παραγωγή των εκθέσεων που συνοψίζουν τις εθνικές πολιτικές, τα τοπικά παραδοτέα και τις καλές πρακτικές για κάθε γεωγραφική περιοχή.

Ακόμη και με τη συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, οι εταίροι του έργου παραμένουν πλήρως αφοσιωμένοι στη συνέχιση των δράσεων. Η επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2021.

5th  Europe in Action project partner meeting

On Wednesday 31 March TAFISA hosted the fifth Europe in Action project partner meeting via Zoom which brought all nine project partners together. The meeting offered the chance for partners to update one another on the progress made since the last Europe in Action meeting, in addition to discussing the projects next steps.

The first steps of Europe in Action, co-funded Erasmus+ Programme of the European Union, looked to map the national policies and local deliverables in Europe related to grassroots sport with the aim to understand how European sport policies are transferred into practical action. This stage has now been finalised. However, the collection of practical actions will remain on-going throughout the project to ensure Europe in Action is up to date with Good Practices in Europe. The key European policies and Good Practices can be found on the project webpage which is updated regularly – http://europe-in-action.org. Europe in Action has now commenced the next two stages of the project: The Design, Development and Piloting of Educational Modules, and the Development of Regional Approaches.

The Educational Modules are currently being developed in accordance with the key priority themes identified in the project’s first stage, and look to empower grassroots sport employees and volunteers by providing them with practical knowledge to better succeed at promoting HEPA and Sport for All. The modules will be piloted through three regional Active Meetings that will bring together participants from various EU regions, member states, professional environment and volunteer sectors.

The Development of Regional Approaches looks to develop a clearer understanding of the five geographical regions in Europe and provide assistance in planning, implementing and monitoring grassroots sports programmes and events. TAFISA and partners are in the preliminary stages of this process as the production of the reports that summarise the national policies, local deliverables and good practices for each geographical region has started.

Even with the ongoing COVID-19 pandemic, the project partners remain fully dedicated to the continuation of all Europe in Action activities, including meeting virtually until international travel is permitted and safe to do so. The next meeting is scheduled for May 2021.

Την Τετάρτη 12 Μαΐου, η TAFISA φιλοξένησε την έκτη συνάντηση εταίρων του ευρωπαικού προγράμματος Europe in Action, η οποία συγκέντρωσε και τους εννέα εταίρους για να συζητήσουν την πρόοδο του έργου μέχρι στιγμής και να χαρτογραφήσουν τα επόμενα βήματα. Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για το έργο καθώς μπαίνει στο μισό του σημείο της τριετούς χρηματοδότησής του.

Οι εταίροι του έργου βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης 13 μη τυπικών εκπαιδευτικών ενοτήτων σύμφωνα με τα βασικά θέματα προτεραιότητας που προσδιορίζονται στα πρώτα στάδια εργασίας του έργου. Οι Εκπαιδευτικές Ενότητες αναπτύσσονται για την ενδυνάμωση των υπαλλήλων και των εθελοντών του αθλητισμού βάσης, παρέχοντάς τους πρακτικές γνώσεις για την καλύτερη επιτυχία στην προώθηση του HEPA και του Sport for All σε όλη την Ευρώπη. Οι ενότητες δεν θα καλύψουν μόνο ένα κενό που υπάρχει όσον αφορά τη μη τυπική εκπαίδευση, αλλά θα εκπαιδεύσουν τους αθλητικούς ηγέτες και θα υποστηρίξουν τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς οργανισμούς στην εφαρμογή προγραμμάτων και εκδηλώσεων.

Οι εταίροι του έργου ετοιμάζονται να δοκιμάσουν τις ενότητες μέσω περιφερειακών σεμιναρίων, «Active Meetings». Αυτές οι συναντήσεις θα φέρουν σε επαφή συμμετέχοντες από διάφορες περιοχές της ΕΕ, κράτη μέλη, επαγγελματικά περιβάλλοντα και τομείς – ειδικά στοχεύοντας σε ενδιαφερόμενους φορείς από διάφορα επίπεδα και τομείς για να προωθήσουν τη δημιουργία διατομεακής συνεργασίας και συμμαχιών στον ευρωπαϊκό και εθνικό αθλητισμό για όλους . Κάθε συνάντηση θα παρέχει ένα μαθησιοκεντρικό περιβάλλον και θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δικτυωθούν, να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, να μάθουν από καλές πρακτικές και να συζητήσουν επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Κίνημα Αθλητισμού.

Το έργο ολοκληρώνει επίσης την ολοκλήρωση πέντε περιφερειακών που είχαν σκοπό να συνοψίσουν τις εθνικές πολιτικές, τα τοπικά παραδοτέα και τις καλές πρακτικές που σχετίζονται με τις πέντε γεωγραφικές περιοχές στην Ευρώπη (Βόρεια, Ανατολικά, Νότια, Δυτικά, Βαλκάνια και Τουρκία). Αυτή η δραστηριότητα παρείχε μια σαφή κατανόηση της μεταφοράς πολιτικής για πρακτική σε όλη την Ευρώπη, καθώς και μια επισκόπηση των αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων σε βάθος ανά περιοχή.

Το Europe in Action είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ένταξή της στο TAFISA World Sport for All Games που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 18-24 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το έργο Europe in Action βρίσκεται στο στάδιο όπου διάφορες φάσεις του πλησιάζουν στην ολοκλήρωση παράλληλα με την επικείμενη ένταξή του στα 7th TAFISA World Sport for All Games. Ακόμη και με τη συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, οι εταίροι του έργου έχουν δεσμευτεί πλήρως για τη συνέχιση των δράσεων σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών συναντήσεων και όταν επιτραπεί δια ζώσης. Η επόμενη συνάντηση εταίρων του έργου έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο του 2021.

6th Europe in Action Meeting Hosted by TAFISA

On Wednesday 12 May, TAFISA hosted the sixth Europe in Action virtual project partner meeting which brought together all nine partners to discuss the progress of the project so far and map out the next steps. This is a pivotal moment for the project as it enters its half-way point of its three year funding.

The project partners are in the process of developing 13 non-formal Educational Modules in accordance with the key priority themes identified in the first work stages of the project. The Educational Modules are being developed to empower grassroots sport employees and volunteers by providing them with practical knowledge to better succeed at promoting HEPA and Sport for All in their own settings across Europe. The modules will not only fill in a gap which exists in terms of non-formal education but also educate sport leaders and support local, national and international sport organisations in the implementation of programmes and events.

The project partners are preparing to pilot the Modules through regional seminars, ‘Active Meetings’. The Active Meetings will bring together participants from various EU regions, member states, professional environments and sectors – specifically targeting stakeholders from various levels and areas of focus to foster the creation of cross-sectorial cooperation and alliances in European and national Sport for All policy delivery. Each Active Meeting will provide a learning-centric environment and offer participants an opportunity to network, share their knowledge and experience, learn from good practices and discuss topical issues relevant to the European grassroots sport Movement.

The project is also finalising the completion of five regional reports that looked to summarise the national policies, local deliverables and good practices pertaining to the five geographical regions in Europe (North, East, South, West, Balkans & Turkey). This activity has provided a clear understanding of the transfer of policy to practice across Europe as well as an overview of grassroots sports programmes and events per region.

Europe in Action is happy to announce its inclusion at the TAFISA World Sport for All Games that will take place virtually between 18-24 of June this year. More information can be found here.

The Europe in Action project is at an exciting stage with various phases nearing completion alongside its imminent inclusion at the 7th TAFISA World Sport for All Games. Even with the ongoing COVID-19 pandemic, the project partners are fully committed to the continuation of all Europe in Action activities, including meeting virtual until international travel is permitted and safe to do so. The next project partner meeting is scheduled for July 2021.

Την Τετάρτη 7 Ιουλίου, η TAFISA φιλοξένησε την 7η συνάντηση εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος Europe in Action μέσω του Zoom. Αυτή η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στους εταίρους να συναντηθούν κατά τη διάρκεια ενός κεντρικού σημείου του έργου. Και οι 9 εταίροι παρευρέθηκαν και παρέμειναν αφοσιωμένοι και παρακινημένοι να εκπληρώσουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του έργου, ακόμη και με τη διακοπή που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19.

Επί του παρόντος, ο κύριος στόχος του έργου είναι να συνεχιστεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη 13 μη τυπικών εκπαιδευτικών ενοτήτων, οι οποίες θα δοκιμαστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 και στη συνέχεια θα προσφέρονται ως ένας δωρεάν και προσιτός πόρος για τον αθλητισμό για όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα καλύψουν ένα υφιστάμενο κενό όσον αφορά τη μη τυπική εκπαίδευση στον τομέα του αθλητισμού βάσης, θα εκπαιδεύσουν τους ηγέτες του αθλητισμού και θα προωθήσουν το HEPA και τον αθλητισμό για όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Παράλληλα με τις ενότητες, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συλλογή καλών πρακτικών σε σχέση με τα 13 θέματα, καθώς και συγκεκριμένες περιφερειακές προσεγγίσεις για καθεμία από τις 5 περιοχές για το σκοπό του έργου (Βόρεια Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Νότια Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη και τα Βαλκάνια + Τουρκία).

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εδώ – http://europe-in-action.org  – και να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων ορθών πρακτικών για να βρείτε χρήσιμους πόρους.

Με τη συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, οι εταίροι του έργου συνεχίζουν να συναντώνται διαδικτυακά για να διασφαλίσουν την ομαλή πρόοδο όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το έργο Europe in Action, με την επόμενη συνάντηση να προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2021.

7th Europe in Action Partner Meeting Hosted by TAFISA

On Wednesday 7 July, TAFISA hosted the 7th Europe in Action project partner meeting via Zoom. This meeting presented an opportunity for the partners to come together during a pivotal half-way point of the project. All 9 partners were in attendance and remain committed and motivated to fulfil the intended outputs of the project, even with the disruption occasioned by the COVID-19 pandemic.

Currently the main focus of the project is to continue with the design and development of 13 non-formal educational modules, which will be piloted throughout 2022 and thereafter offered as a free and accessible resource for Sport for All stakeholders. The educational modules will fill an existing gap in terms of non-formal education in the field of grassroots sport, educate sport leaders and promote HEPA and Sport for All across Europe and beyond.

Alongside the modules, a collection of good practices in relation to the 13 themes is ongoing as well as specific regional approaches for each of the 5 regions are created for the purpose of the project (Northern Europe, Eastern Europe, Southern Europe, Western Europe and the Balkans + Turkey).

You can access further information on the project here – http://europe-in-action.org – and access the good practices database to find helpful resources.

With the ongoing COVID-19 pandemic, the project partners are continuing to meet virtually to ensure a smooth progress of all activities associated with the Europe in Action project, with the next meeting planned for September 2021.

Την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου, η TAFISA φιλοξένησε την 8η συνάντηση εταίρων του project Europe in Action. Οι εταίροι συναντιούνται διαδικτυακά κάθε οκτώ εβδομάδες, γεγονός που είναι καθοριστικό για τη διαμόρφωση των πακέτων εργασίας και τις εξελίξεις στο πλαίσιο του project.

Ενόψει του γεγονότος ότι το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του project έχει περάσει στο δεύτερο μισό, η ανάπτυξη του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τον συνεχή σχεδιασμό και βελτίωση των δεκατριών μη τυπικών εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα προσφερθούν ως δωρεάν και προσβάσιμο εργαλείο με όσους ασχολούνται με το κίνημα του μαζικού αθλητισμού. Κάθε ενότητα θα παρέχει πρακτικές γνώσεις για προώθηση της δια βίου άσκησης και του μαζικού αθλητισμού, καθώς και ενδυνάμωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών στο κίνημα Αθλητισμός για Όλους. Οι εκπαιδευτικές ενότητες θα δοκιμαστούν μέσω ειδικών εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν το 2022.

Παράλληλα με τις Εκπαιδευτικές Ενότητες, οι εταίροι συλλέγουν καλές πρακτικές για την προώθηση μέσω μιας βάσης δεδομένων, η οποία είναι προσβάσιμη εδώ: https://www.europe-in-action.org/good-practices. Η Βάση Δεδομένων Καλών Πρακτικών συγκεντρώνει καινοτόμες δράσεις (καμπάνιες, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες, στρατηγικές κ.λπ.) οι οποίες είναι επιτυχημένες και μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες χώρες. Οι πρακτικές σχετίζονται με τα 13 θέματα που έχουν επιλεγεί για τη δημιουργία των εκπαιδευτικών ενοτήτων όπου η πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά θέμα είτε ανά περιοχή.

Οι εταίροι του έργου θα συναντηθούν ξανά τον Οκτώβριο για να ξεκινήσουν τον προγραμματισμό για την έναρξη των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων καθώς και τον χάρτη πορείας των δράσεων του έργου το 2022.

Μάθετε περισσότερα για το Europe in Action εδώ:  https://www.europe-in-action.org/

8th Europe in Action Project Partner Meeting

On Wednesday 1 September, TAFISA hosted the 8th Europe in Action project partner meeting. The partners have been meeting virtually every eight weeks which has provided pivotal moments for discussion regarding the various work packages and developments within the project.

Now past the half-way point, the project is in full swing with the ongoing design and development of thirteen non-formal educational modules which will be offered as a free and accessible tool for the Sport for All community. Each module will provide practical knowledge to better succeed at promoting HEPA and Sport for All, as well as empower all stakeholders across the Sport for All Movement. The Educational Modules will be piloted through specially designed workshops to be held in 2022 – stay tuned for your chance to participate.

Alongside the Educational Modules, the partners have been collecting good practices to promote via an outline database, accessible here: https://www.europe-in-action.org/good-practices. The Good Practice Database gathers innovative actions (campaigns, events, initiatives, strategies, etc.) which have been successful and can be transferred to other parts of the world. The practices are related to the 13 themes which have been selected to build the educational modules and you can access the practices either by theme or by region.

The project partners will meet again in October to start planning for the launch of the Educational Modules as well as roadmap the project’s events in 2022.

Find out more about Europe in Action here: https://www.europe-in-action.org/